ARCHITEKTURA; VÝVOJ OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST (V JEDNOTLIVÝCH SLOHOVÝCH OBDOBÍCH, PŘÍKLADY STAVEBNÍCH TYPŮ) 1/3

18. dubna 2008 v 15:37 | JeNNyS |  Dějiny umění
25. ARCHITEKTURA; VÝVOJ OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST (V JEDNOTLIVÝCH SLOHOVÝCH OBDOBÍCH, PŘÍKLADY STAVEBNÍCH TYPŮ)
1. UMĚNÍ PRAVĚKU
· Megalitické stavby (obrovské kamenné stavby, litos = kámen)
* MENHIR - neopracovaný kámen, který byl vztyčen po svisl
- jednoduší typ
- nevíme jakou měli funkci, ale dovnímáme se
- největší v Bretani 23 metrů → zničen bleskem
- dochovali se i u nás, ale menší
* DOLMENY - víme jakou měli funkci Þ pohřebiště
* KROMLECHY - nejznámější a nejdochovalejší Stonehenge v Anglii
- dolomeny se poskládaly do kruhu + svatyně s oltářem
3. STAROVĚKÉ KULTURY PŘEDNÍHO VÝCHODU - EGYPT, MEZOPOTÁMIE
EGYPT
· Pyramidy - sloužili jako hrobka k posmrtnému životu
- z kamene - Žuly
nejstarší pyramida - DŽOSEROVA PYRAMIDA (v Sakkaře) - pravděpodobně
z mastab
největší pyramida - Cheopsova pyramida - největší pyramida v Gíze
- Rachevova pyramida
- Menkaueova pyramida
· CHRÁMY - skalní
- na volném prostranství
skalní chrám - vytesán přímo do skály
- Abú Simbel - posunut kvůli přehradě
- skalní chrám královny [Hatšepsowé]
chrám na volném prostranství - byly stavěny podle osy souměrnosti
- stavěny podle osové souměrnosti
- Údolí Králů, Téby = Wesét → největší chrámové
komplexy zasvěcené Ramsesovi
· hlavní a nejdůležitější zásada ve sředním Egyptě je OSOVÁ SOUMĚRNOST
MEZOPOTÁMIE
· stavební materiál - jíl a sušené cihly
· Chamurabiho zákoník - chrám s 18 svatyněmi
· Semiamidiny visuté zahrady - 1 ze 7 divů světa
- ze dřeva a kamene
· Etemenanky = Babylónská věž , 7 stupňů
- zikkurat - stupňovitá věž na čtvercovém půdorysu
- 3-4 stupně (3 stupně-peklo, zem, nebe), na vrcholu chrám
- stavěny ze sušených cihel
4. KRÉTSKÁ A MYKÉNSKÁ KULTURA; UMĚNÍ ANTIKY - ŘECKÉ UMĚNÍ
KRÉTSKÁ A MYKÉNSKÁ KULTURA
  1. Kultura Krétská = minojská kultura 3000 - 1200 př. Kr.
· Mínotaurus - labyrint (město Knósos)
· hornatá krajina, asymetrický půdorys měst, neopevněná a palácové komplexy
(objevil Angličan Evans [Ivens]
· stavební materiál: lomový kámen, dřevo, sušené cihly
· architrávový systém - založen na nosném prvku (sloupy, pilíře) a překladu
  1. Kultura Mykénská 1600 - 1100 př. Kr.
· Nejvýznamnější oblasti v okolí Egejského moře
· Mykénská města byla mohutně opevněna Þ kyklopské zdivo (obrovské zdivo)
· Dochovala se Lví brána (lvi neměli hlavy) → brána byla vchod do opevnění
· kopulovité nepravé hrobky (pod zemí) - splývají s povrchem
- základní prostor je kruhový
- sloužili k pobývání
UMĚNÍ ANTIKY - ŘECKÉ UMĚNÍ
· Převzaly architrávový systém (na sloupech a překladech)
· nejstarší stavby jsou dřevěné, později mramorové
Ø Dórský řád (mužský) - antický řád / 8 - 7.století před Kristem / Peloponéský poloost.
- rozlišovacím prvkem je sloup → nemá patku
→ nezdobené jednoduchá desková hlavice
→ kanelovaný dřík (žlábkovaný)
→ tympanon (trojúhelníkový štít)
→ sedlová střecha
→ vlis - celá část pod střechou (pruh)
→ triglify (tříplastické čárky)
→ metofa - čtvercová nebo obdélníková
deska, někdy zdobená
- chrám Parthenón - v Athénách na Akropolis
- chrámy: zasvěcené bohyni Erý, zasvěcené bohovy Diovy
Ø Jónský řád (ženský) - vznik pobřeží malé Asie / 5. století před Kristem
- rozlišovacím prvkem je sloup → má patku - sochařsky zdobená
→ volutová hlavice
→ štíhlejší a vyšší sloupy
→ kanelovaný dřík
→ chybí tympanon - zdoben reliéfy
→ sedlová střecha
- chrámy: Bohyně Niké bezkřídlé; Bohyně Artemis z Efezu
Ø Korintský řád - ostrov Rhodos / 4. století před Kristem
- rozlišovacím prvkem je sloup → hlavice zdobená akantovými listy
(druh bodláku, rostou pouze u středozemního moře) - byli stylizované
→ má patku - sochařsky zdobená
→ kanelovaný dřík
→ sedlová střecha
- stavba: Lisistratova lucerna
· Převažovaly barvy: - červená, modrá, žlutá Þ byly i na chrámech
· Půdorys chrámů : obdélníkový
NEJVÝZNAMĚJŠÍ PAMÁTKY:
§ Akropolis - kopec nad Athénami
* Parthenón - chrám zasvěcen Athéně Parthenón
- největší z chrámů
- zvenku dórské sloupy, zevnitř jónské sloupy
- chrám sloužil jako příbytek boha
- tvůrcem sošky Athény byl Feidias (je považován za sochaře
monumentálních soch (12 m + podstavec), zdobeno zlatem,
slonovinou, drahými kameny
* chrám bohyně Niké bezkřídlé (bohyně vítězství, často znázorňována s křídly)
- nejstarší stavba v Jónském slohu v Athénách
* chrám Erechtheion - u hl. vstupu je místo 6 sloupů - 6 Karyatid (6 ženských
[Evekteon] postav) → má nosnou fci jakou sloup, ale je zdobnější
* Propyláje - slavnostní vstup na posvátný okrsek do Akropole
(obrovské schodiště + slavnostní síň)
o 2 antické amfiteátry - divadlo s kruhovým nebo s půlkruhovým jevištěm pod
širým nebem
- využívá přirozeného svahového terénu (kruhová nebo
půlkruhová divadla), sedadla vytesána do skály
* Dionýsovo divadlo - v Athénách, dodnes využíváno
* divadlo v Epidauru - nejdochovalejší divadlo, dnes také ještě využíváno
* chrám bohyně Atrhemis - v Efezu (pobřeží malé Asie); není, nedochovalo se nic
- patřil k 7 starověkým divům světa (obrovský, jóns. sloh)
o další typy světské stavby:
* divadlo = odeon - zděné divadlo
- daleko menší než amfiteátr
- jeviště mělo tvar půlkruhu, sedadla se zvedala
- strop rovný - dřevěný
- sloužilo k hudebním produkcím
* hipodrom - závodiště pro koně
* stadion - závodiště pro atlety, dráha byla neuzavřená
- nejdochovalejší stadion v Athénách
* palestra, gymnasion - školy pro hochy, kde působilo jen tělesné vzdělání
- později přibylo duchovní vzdělání
- palestra - travnatý obdélní bez místností
- gymnasion - travnatý obdélník, kolem dokola místnosti (koupelny, bufety,
tělocvičny)
* Lisitratova lucerna - památník - podstavec s trojnožkou a sochou vítěze
- dělala se pro vítěze hudební části starověkých olympijských
her
* Mauzoleum v Halikarmasu - honosná hrobka / patří k 7 starověkým divům světa
- král Mausole byl první, který si nechal postavit
honosnou hrobku
- nedochovalo se
5. ETRUSKÉ UMĚNÍ; UMĚNÍ ANTIKY - ŘÍMSKÉ UMĚNÍ
ETRUSKÉ UMĚNÍ
· Vytvořili nový sloh - TOSKÁNSKÝ ŘÁD - jednoduchá hlavice (obdélníková)
- hladký dřík
- jednoduchá patka
- nic se z něho nedochovalo je ho známe ze
zápisu architekta Vitruriuse
· Etruskové hodně používali dřevo → tím se nic nedochovalo
· Sloupy, štíty z terakoty (mistři keramiky)
· Hrobky - v podzemí
- kopulovité, krychlové
- z venku vchod v podzemí - zádušní chodba (malby) → pohřební komory
· Sarkofágy - byly z terakoty
- víko mělo podobu ležící nebo sedící figury (figur), anatomicky nesprávně
- byly zdobeny reliéfy, které byly pomalované
UMĚNÍ ANTIKY - ŘÍMSKÉ UMĚNÍ
· Římané obdivovali řecké umění Þ kopírovali jejich umění
· Přijali všechny řecké stavební řády + vytvořili si 1 řád svůj:
Kompozitní řád - složen z řádu jónského a korynského
- hlavice složená volutovou a akantovými listy
- kanelovaný dřík, někdy i hladký, patka
· chrámy: Pantheon - oltáře zasvěcené jednotlivým bohům
- stavba na centrálním půdorysu
- nemá okna → jediný otvor v kopuly (9 metrů)
- kopule obrovská přes 30 metrů, zdobená kazetami
- první stavba kde bylo použito betonu
Koloseum - v Římě amfiteátry
- je zděné, 3 patrové - 3 řády (dórský, jónský, korintský)
- mělo tvar elipsy = oválu
- stavba obrovský - 50 000 lidí
- z hlediska bezpečnosti bylo dobré
- byly schopni zastřešit koloseum nebo napustit ho vodou
- mělo podzemní chodby
Cirk - závodiště pro koně ve tvaru podkovy
Thermy - veřejné lázně → zde si byly všichni rovni
Akvadukt - víceúčelová stavba, 2 nebo 3 patra
- byly stavěny z kamene
- fce: - mosty přes údolí
- přes něj komunikace (cesta) nebo vodovod
- nejdochovalejší Francie - Garský most, Španělsko - Fondigar
Činžovní domy - chudí je využívali
- nahoře nejmenší domy
- zámožní dole - vetší byt
Fórum = náměstí
- obdélníkový tvar
- kolem dokola paláce honosné domy
- stál zde i vítězný sloup
Vítězný sloup - vysoký, zdoben reliéfy a na vrcholu
- na sloupě socha vítěze + nápis komu byl zasvětlen
Vítězný oblouk
Honosné vily - Hadriánova vila
- celý komplex staveb (obytné místnosti; sociální, hospodářské
budovy; kolonády; fontány; obytné místnosti pro hosty;…
Mauzoleum - honosná hrobka
- Hadriánovo mausoleum v Římě (= andělský hrad)
Ø Římané vnesli architektonický prvek oblouk
6. KŘESŤANSKÁ ANTIKA; BYZANTSKÉ UMĚNÍ
KŘESŤANSKÁ ANTIKA
RANÁ = NEOFICIÁLNÍ FÁZE (1. - 3- století (dynastie římských císařů))
· nedochovalo se nic
· dochovali se jenom: katakomby → podzemní chodby
→ sloužily původně jako pohřebiště, později jako
shromaždiště křesťanů
→ zobrazovali se i antické náměty (Kleopatra, Herkules)
→ Calixtovy, Priscilliny, Domitilliny katakomby
VRCHOLNÁ = OFICIÁLNÍ FÁZE (začátek 4. století - konec 5. století)
· sakrální = církevní architektura
* bazilika - obdélníkový půdorys; sedlová střecha
- z antického tržiště
- byla rozdělena 2 řadami sloupů - 3 lodní i 5 lodní
* baptisterium - křtitelnice
- centrální stavby (kruh / kříž / čtverec / osmiúhelníku)
- půdorys - pravidelného osmiúhelníku
- nebylo součástí kostela
* mauzoleum - honosná hrobka → nejčastěji stavěná pro krále
- mauzoleum Gally Placidie - postaveno v 5. století, nachází se v Ravenně - dochováno do dnes; čtvercový půdorys
BYZANTSKÉ UMĚNÍ
· byzantské stavby - věžičky s kopulou - cibulovité Þ Rusko, Srbsko, Bulharsko
- kulaté Þ Řecko (poloostrov Athos)
· centrální půdorys - kruh,… i bazilika
· za jevištěm (oltáři) - Ježíš jako vládce světa
· chrám sv. Marka v Benátkách - byzantský chrám
· Hagia Sofia [ája sofija] - "chrám boží moudrosti" v Istanbulu
· Chrám Vasila Blaženého v Moskvě - vyřezávaný z barevných dřevěných dřev
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Klára Klára | 27. března 2014 v 20:01 | Reagovat

Až po současnost? Vždyť jsme skončili v půlce... :-) ale jinak jsou to super výpisky :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama