Vznik a rozkvět středověké literatury

22. března 2008 v 12:54 |  Český jazyk - literatura
2. Vznik a rozkvět středověké literatury,
literatura staroslověnská,latinská a staročeská - do pol. 14.stol.
- původ a vývoj českého jazyka
-Středověkému světu vládne křesťanství - vznik ve 4.st.
- hlavní Křesťanská dogmata - základné a všerob.závazné pravdy, stvrzující obsah křesťanské víry.
- Z filozof.hlediska středověku vládla Scholastika - školní nauka
Románské umění
1000 - 1250
-Východní
- Západní
Architektura
-Char. Rysy - působí masivně, prostor zakončen klenbou valenou nebo křížovou. Okna obloukovitá, kulatá.
Druhy staveb: hrady, kláštery, kostely… (sakrální) - dominuje bazilika nad rotundou
Památky : chrám v Cluny-Francie, bazilika sv.Marka v Benátkách
Sochařství - vázáno na architekturu, postavy bez výrazu v obličeji, strnulost
Malířství - fresky a knižní malba
Hudební kultura - rozvoj gregoriánského chorálu a světské písně
Gotika- 2.pol. 12.st
- Raná - 12.st, u nás Přemyslovská
- Vrcholná -13.-14.st, u nás Lucemburská
- Pozdní - 15.st, u nás Vladislavská
Architektura
Char. rysy - lomený oblouk, opěrný systém, žebrová klenba, okna mají kružbu, vitráže.
Okna kulatá
Druhy staveb - katedrály, hrady, domy, radnice, mosty
Památky - Opatský klášter v Saint Denis u Paříže - 1. gotická stavba, Notre Dame v Paříži
Sochařství - nábož.motivy - Madony a piety
Malířství - knižní malby, malba desková
Literární památky středověku
1. Hrdinská a rytířská epika
-veršované, hl. hrdina šlechtic, chrání slabé, chudé.
Základní žánr - Chamson de Geste - písně o činech
--Píseň o Rollandovi
- Rytířská epika je také nazývána - "Román"
Názvy pro hrdinské skladby
Ságy - prozaické vyprávění grénské a islámské literatury
EDDA - hrdinské písně
Byliny - Ruské lidové Epické písně
Dumy - Ukrajinské hrdinské písně
Junácké písně - srbské, chorvatské a bulharské písně
Nejslavnější hrdinské a rytířské eposy
Beowulf - nejstarší d§kaz hrdinské epiky
Píseň o Rollandovi - starofrancouzská skladba, nejslavnější z cyklu chamsín de Geste.
Píseň o Cidovi - veršovaný epos, nejzn.památka španělské středověké lit.
Píseň o Nibelunzích - hrdinský epos
Slovo o pluku Igorově - staroruský hrdinský epos z období Kyjevské Rusi
Tristan a Izolda - epická skladba z Francie
ALEXANDREIS - nejslavnější epos o makedonském vojevůdci, latinsky psaný verš.text
2. Dvorská lyrika
- hlavně světská lyrika, zejména milostná - rozvoj Jižní Francie
Francie - Dvorská lyrika - básníkům se říkalo Trubaduři, doprovázeni potulným hudebníkem Žakéřem
Básnické útvary
Pastorela - pastýřská milostná báseň, žánr starofrancouzské a německé literatury, rytíř dobývá srdce krásné pastýřky
Epistola - žánrové označení básnického listu
Alba - jitřní píseň, smutné loučení milenců
Další díla a osobnosti:
Pověst dávných let
Román o Lišákovi
František z Assisi -italský mnich a světec, autor hymnu Píseň bratra slunce
Slavné středověké cestopisy
Marco Polo - nejslavnější cestopis - Milión
Mandeville - fantastický cestopis, za autora je považován John Mandeville
Románské a gotické umění
u nás
Románské umění
Architektura
Bazilika sv. Jiří na Hradčanech
Rotunda sv.Martina na Vyšehradě
Rotunda sv. Jiří na Řípu
Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě
Baziliky sv. Mikuláše v Potvorově a ve Vinci
Hrady - Strakonice, Přimda
Ostatní - kamenný Juditin most v Praze
Sochařství - kostel sv. Jakuba-výzdoba průčelí
Bazilika sv.Jiří v Praze
Malířství - sv.Kateřiny ve Znojmě
Kodex Vyšehradský 1085
Gotika
Architektura
Matyáš z Arrasu
Petr Parléř - auitor portrétních bust ve sv. Vítu
Benedikt Rejt a Matěj Rejsek(buduje Prašnou bránu v Praze)
Hrady - Loket, Křivoklát
Mosty - v Písku, nejstarší kamenný most v Čechách
Sochařství
Nejvýznamnější madony - Madona Plzeňská
Strakonická
Krumlovská
Bratři z Kluže - Jezdecké sousoší sv. Jiří na Hradě
Malířství
- Mistr Vyšehradský
- Mistr Theodorik - dobyl Karlštejn
- Mistr Třeboňský
- Mistr Litoměčický
Knižní malba - Velislavova bible, Jenský kodex
Staroslověnská literatura
u nás
Do dějin E.literatury vstoupily naše země v 2.pol. 9.st
Literatura té doby není psána česky, ale staroslověnsky.
Bratři Konstantin a Metoděj
- mimořádné vzdělání
-vytvořili základy slovesné vzdělanosti, ale morálka slovanů zkažená. Dominovala neřest, sexuální zhýralost
- Metoděj - právník
- Konstantin - vyst.filozofii, teologii, literaturu
-Výprava na Krym a k černému moři mezi Chazary, kde Konstantin nalezl údajné ostatky sv.Klimenta - relikvie ve slávě dopraveny k císaři Michalovi III.
Staroslověnština- jazyk slovanský
Konstantin - 1.slovanská abeceda - HLAHOLICE, její základ - řecká abeceda
Později jednodušší CYRILICE, základ ruské azbuky, neexistuje žádné doch.písmo
Paterik = Knihy otců, vypravování o mniších, poustevnících
Prohlas - verš.předmluva k překladu evangelia, autor Konstantin
-zdůrazňuje právo člověka na bohoslužby v mateřském jazyce
Zákon sudnyj judem - soudní zákoník
Nomokánon - právnické dílo
Kyjevské listy - rukopis, psán hlaholicí, ke mši svaté
Život Konstantinův a Život Metodějův - o životě mučednictví a životě světců
Staroslověnské literární památky na území Čech
Legenda o sv. Ludmile, sv. Vítovi, sv. Benediktovi
Legenda o sv. Václavu - 1.stsl legenda
Kniha o rodu a utrpení sv.knížete Václava - 2.stsl legenda
Pařížské hlaholské zlomky
Starořehořské a Vídeňské glosy - Glosá - text vepsaný do knihy jako poznámka,
kousek něčeho
Hospodine pomiluj ny - česká duchovní píseň - 10.st
Latinská literatura
11.-12.stol.
Po rozpadu křesťanství na část pravoslavnou a katolickou (1054) je staroslověnská liturgie označena za kacířskou a mniši ze Sázavského kláštera jsou rozehnáni. Jedinou kulturou zůstává kultura latinská.
11.stol.
Legenda o sv. Václavu
Legenda o sv. Ludmile
Život a umučení sv.Václava a jeho babičky sv.Ludmily = Kristiánova legenda
-autorem je Kristián, vyspělé dílo, živé, dramatické
Kodex Vyšehradský - evangelistář krále Vratislava
12.stol.
Legenda o sv.Vojtěchovi
Legenda o sv. Prokopovi
Zlatá legenda - AUREA - soubor legend podle kalendáře

Kosmas

( 1045 - 1125 )
Děkan vyšehradský, prošel důkladným vzděláním, pravděpodobně i zahraničním, v kapitulní škole v Lutychu. Pocházel ze šlechtické rodiny. Měl manželku Božetěchu, kterou několikrát v textu připomíná. S pražskými biskupy podnikl několik cest po Evropě.
1. Kronika česká (Chronica Bohemorum)
Je napsaná výbornou latinskou prózou, poučenou na římské tradici. Začíná stavbou babylonské věže, končí Kosmovým úmrtím v roce 1125. Podle vlastních slov čerpá ze tří pramenů: 1. Vyprávění bájných starců
2. Zprávy hodnověrných svědků
3. Vlastní zkušenosti
Velmi cenný zdroj informací o naší historii 11. století, a to přestože zamlčel například velkomoravskou tradici.
Na Kosmovu Kroniku českou se pokusilo navázat několik následovníků. Mluvíme o nich jako o pokračovatelích Kosmových. Žádný z nich však nedosáhl jeho úrovně.
-- Kanovník Vyšehradský - nezn.osobnost
-- Mnich Sázavský - doplnil dějiny
-- Vincentius - kanovník
-- Petr Žitavský - Zbraslavská kronika
Česky psaná literatura
11.-12.stol.
-jazyk lidových vrstev¨
-první písemné projevy 11-12.st.

Bohemismy a bohemika

Jsou to česká vlastní jména nepřeložitelná do cizího jazyka, která se vyskytují ve staroslověnských nebo latinských textech. (Václav, Ludmila, Boleslav, Praha, …)

Glosy

Jsou to jednotlivá česká slova nebo i celé věty vepsané mezi řádky nebo na okraj latinského textu. Obvykle vysvětlivky nebo části překladu, jimiž si vypomáhal český písař.
1. česká věta - Pavel dal v Ploskovicích zemi Bohu- Vlach dal v Dolanech zemi Bohu i svatému Štěoánu se dvěma poddanými Bohučejem a Sedlatou

Duchovní písně

Měly zapojit prostý lid k aktivní účasti na bohoslužbě, která byla jinak celá sloužena pouze latinsky.

Hospodine pomiluj ny

První česká hymna. Zpívala se při korunovacích i v bitvách. Duchovní chorál se známkami staroslověnštiny (spas = spasitel, mir = svět, pomiluj = smiluj se).
KRLEŠ - Kyrie Eleison - Pane smiluj se

Svatý Václave, Vévodo české země, Jezu Kriste, Kunhutina motlitba …

13.-14.stol.
- Duchovní tvorba
- Světská literatura
Alexandreis - světská epika, vys.umělecká úroveň, autor neznámý
Dalimilova Kronika
-1. česká kronika, veršovaná
-Autor neznámý, vzdělaný
-Uměl německy, latinsky
-Zaměřen politicky
-Kronika začíná biblickou potopou světa
Apokryf - psán obdobně, věci domýšlené
Apokryf o Jidášovi - příběh Jidáše
Spor duše s tělem - spor těla a duše, kdo je zodpovědný za hříchy
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama