Hlavní představitelé českého humanismu,české lit.baroko, J.A.Komenský

22. března 2008 v 13:07 |  Český jazyk - literatura
5.Hlavní představitelé českého humanismu,české lit.baroko, J.A.Komenský
Slovo a jeho význam, změny slovního významu
Nebýt husitů nožná by se o české renesanci mluvilo jako o italské nebo španělské. V souvislosti s literaturou se neříká česká renesanční literatura, ale humanismus, v Čechách a na Moravě našel živnou půdu.
hist.souvislosti
1471-1526 vláda Jagellonců,oslabení královské moci
1526 - nástup Habsburků
Konfrontace mezi katolíky a evangelíky dočasně utlumena Majestátem Rudolfa II. - nábož. svoboda
1618 stavovský odboj proti Habsburkům
1620 Bitva na Bílé Hoře
Umění u nás: architektura: letohrádek Hvězda, Schwarzenberský palác, zámky:Opočno, Litomyšl, náměstí: Telč, Jičín...
Literatura aneb dvě jazykové podoby humanismu
dělil se na latinský a český, obecně úbytek veršované tvorby, obrovský rozvoj naučné prózy, básnictví. Poezie měla charakter příležitostné poezie.
Renesanční rysy v díle Hynka z Poděbrad - překlad Dekameronu, verš.skladba Májový sen či Stesk na ženitbu
Latinský humanismus
nedosáhla většího ohlasu než česká, dílo bylo čteno jen nejvzdělanějšími vrstvami
Jan z Rabštejna
vzdělán v Itálii, pro Jiřího z Poděbrad vykonávál diplomatické služby. Nakonec odešel ke králi Matyášovi
Dialogus - latinská rozprava, v níž polemizují 3 katoličtí šlechtici s Janem o politice, postavení krále Jiřího.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
přední představitel lat.humanismu,příslušník staré šlechty,katolík. Má doktorát církevního práva
Žaloba ke sv.Václavu na mravy Čechů - lat.moralizující báseň
O ubohosti Čech - lat.báseň
traktáty: O lakomství, O lidské bídě
Jan Skála z Doubravky - Dubravius
církev.hodnostář,olom.biskup
Radazvířat - verš.lat.skladba, rady Jagellonskému Ludvíku jak by si měl počínat
Dějiny českého království - 33kapitol o české historii
Zikmund Hrubý z Jelení - Gelenius
Jan Campanus Vodňanský
básník,dramatik,autor českých dějin, rektor vysokého učení v Praze
Národní humanismus
z počátku se omezoval jen na překlady z antické a soudobé světové hum.lit.
Řehoř Hrubý z Jelení
překladatel, díky němu přeloženy spisy některých lat.humanistů - Chvály bláznovství
Viktorin Kornel z Vyšehrd
významný právník,spisovatel,překladatel, psal zpočátku latinsky, ale nakonec se stal zakladatelem českého humanismu
Předmluva - předmluvou ke Knihy o napravení padlého, stala se programem humanismu - požadavek aby vzdělanec psal česky ne latinsky, kvůli srozumitelnosti pro lid
O právech,súdiech i dskách země české knihy devatery - právnický spis
Jan Blahoslav
historik,učitel, biskup jednoty bratrské, vzdělán v Německu, Švýcarsku
Akta jednoty bratrské - to co se týká dějin jednoty - paměti,dopisy,listy...
Muzika - hudební teoretický spis
Šamotulský kancionál
Filipika proti misomusům (f.-polemický spis, m.-nepřátelé múz)
překlad Nového zákona (v bibli kralické)
Gramatika česká
Zlatý věk české literatury
ke konci 16.stol. česká lit. velký rozmach
Daniel Adam z Veleslavína
univerzitní profesor,tiskař,nakladatel
Kalendář historický- jediné vlastní dílo,uváděl u každého dne pamětihodné události
Činnost nakladatelská a překladatelská
tím,že překládal, upravoval,vydával přispěl ke kodifikaci - uzákonění češtiny, obhajoval český jazyk.. "veleslavínská čeština"
Kroniky dvě založení země české - přeložil lat.kroniku nps předmluvu a vzdal s kronikou Martina Kuthena
Václav Hájek z Libočan
kališník dokonce kněz,později katolík
Kronika česká
další představitelé: Mikuláš Dačický z Heslova - Paměti, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Šimon Lomnický z Budče, Baroloměj Paprocký z Hlahol
Cestopisná lit.
Jan Hasištejnský z Lobkovic- putování léta Páně 1493 k svatému hrobu vykonaném
Martin Kabátník - Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta
Oldřich Prefát z Vlkanova
....
Literatura vědecká
Tadeáš Hájek z Hájku
lékař,matematik,astronom. Přispěl k vytvoření botanické terminologie
Jan Jessenius
lékař,filosof,provedl v Praze první veřejnou pitvu
České baroko
dlouho spojováno s duchovním útlakem,nevolnictvím, hospodářským úpadkem,vládou kat.církve.O d druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která si nekladla za cíl přesné poznání skutečnosti - tzv. baroko.Církev odmítá reformaci (jezuité). v 17.stol - třicetiletá válka, člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se na vlastní duši, barokní umění: mysticismus, dramatické napětí, expresivita výrazu (smích, pláč),využití světla (šerosvit - malířství), naturalistická konkrétnost Velká úcta ke svatým
S barokem vstoupil do tehdejšího dobytého českého království nový duševní vládce, jednalo se o radikální změnu v ideovém zaměření společnosti a tedy i umění.
Barokní literatura bohatá a diferencovaná je těžké hledat společné rysy.
Česká barokní literatura
Jan Ámos Komenský biskup jednoty bratrské, filosof, pedagog, historik, překladatel originální spisovatel,evangelík - nucen opustit vlast - paradox - až v cizině proslavil české písemnictví
Literární a vědecké dílo
1období - od počátků tvorby až do emigrace
zejména spisy náboženské a filosofické, říká se útěšné spisy . jsou to texty plné boží odevzdanosti,lítosti,sklíčení,osobního smutku a víry v lepší budoucnost
útěšné spisy - Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, Truchlivý, O sirobě
Labyrint světa a ráj srdce - alegorická skladba, jež je důležitá k pochopení Komenského osobního a uměleckého vývoje, kriticky posuzuje společnost
Hrdina bezpečnosti - filosoficko-náboženské pojednání
Divadlo světa - encyklopedický spis
Mapa Moravy
2.období - odchod do emigrace až do r.1648
Nejvíc v polském Lešně, zde učil na gymnáziu, byl i v Anglii, Nizozemí,Švédsku. V jeho díle převládají práce vševědné didaktické, ty ho právě proslavily po celém světě.
Didaktika - česká práce, návrh obecné a jednotné školské soustavy. Stala se konceptem Velké didaktiky
Informatorium školy mateřské - obrací se k matkám a chůvám a upozorňuje na nenahraditelnost výchovy dítěte v rodině v předšk.věku
Dveře jazyků otevřené - učebnice latiny, 7300slov a z nich 1000vět z nich 100lekcí,přehledně poučovala o vzniku světa,přírodě, o lidském těle... Měla více variant, stala se revolučním činem.
Velká didaktika - první systematické dílo o výchově a vzdělání, které je považováno za základ pedagogiky jako vědy. Ispirace u svých předchůdců i současníků. Překlad do všech jazyků
- v centru pozornosti je žák ne učitel
- rozděluje výchovu do 4 stupňů po 6ti letech
- vzdělání pro všechny
- škola má být lidskou dílnou
- výuka má být přirozená a nenásilná
- názornost ve výuce
- za vzdělání zodpovědná šlechta a duchovenstvo
Moudrost starých Čechů - sbírka přísloví
3.období
Zemřela mu 2.manželka po čase se opět oženil, nemohl se vrátit do vlasti. 1656 Lešno vypáleno a vše mu shořelo. Ztratil český slovník Poklad jazyka českého. Odchází do Amsterodamu kde žije do konce života.
Kšaft umírají matky jednoty bratrské - (kšaft- posl.vůle) - jinotajné dílo. Utěšuje a morálně posiluje církev odsouzenou k zániku
Svět v obrazech - učebnice latiny,obrázková
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - nedokončené, předstihlo svou dobu. V něm formulována představa o nápravě konfliktního světa
Kancionál
Světlo temnot - proroctví 3lidí, kteří Komenského zasáhli
Další exulanti:
Pavel Stránský - O státě českém, Okřik
Pavel Skála ze Zhoře - Historie církevní
Jiří Třanovský - Písně duchovní
Další představitelé českého baroka:
Adam Václav Michna z Otradovic - varhaník, učitel, skládal texty a melodie. Inspirace v lid.prostředí
Česká mariánská muzika, Loutna česká
Bedřich Briedel - jezuitský kněz,profesor rétoriky a poetiky
Co Bůh? Člověk?, Život sv. Ivana,prvního v Čechách poustevníka
Bohuslav Balbín - jezuitský kněz,učitel, výrazná postava barokní vědy a literatury.
Rozmanitosti z historie Království českého - bohatá vlastivěda
Obrana jazyka slovanského, zvláště českého
Svaté Čechy
Felix Kadlinský - Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený
Václav Jan Rosa - čechořečnost, Pastýřské rozmlouvání o narození Páně
Antonín Koniáš - vydělaný jezuita,cenzor
Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající - seznam zakázaných knih
lidová a pololidová slovesnost
starší pověsti,pověsti nové, pověsti legendární,proroctví,pohádky,lidové písně,balady,písně kramářské,lid.drama,písmácká lit.....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (303)
Zobrazit starší komentáře

201 Bbnhchieni Bbnhchieni | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:19 | Reagovat

viagra ingredients
<a href="http://viagrakjkmn.com/">buy viagra</a>
buy viagra soft
<a href=http://viagrakjkmn.com/>buy viagra</a> ’

202 AzsvUndosy AzsvUndosy | E-mail | Web | 26. září 2017 v 4:44 | Reagovat

viagra free sample
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a>
viagra india
<a href=http://viagraonszb.com/>viagra</a> ’

203 KevinWaw KevinWaw | E-mail | Web | 27. září 2017 v 3:17 | Reagovat

viagra is used for what purpose
<a href="http://viagrameg.com/">buy viagra</a>
next best to viagra
<a href=http://viagrameg.com/>viagra online</a>
viagra prolonged headache

204 Lvvdcustox Lvvdcustox | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:14 | Reagovat

generic viagra from india - https://viagraciom.com
free trial of viagra <a href=https://viagraciom.com>generic viagra</a> ’

205 Lvvdcustox Lvvdcustox | E-mail | Web | 27. září 2017 v 8:30 | Reagovat

online purchase viagra - https://viagraciom.com
viagra purchase <a href=https://viagraciom.com>generic viagra</a> ’

206 VtnoCisy VtnoCisy | E-mail | Web | 27. září 2017 v 10:46 | Reagovat

cheap cialis prices - https://jrucialis.com
cialis 10 mg <a href=https://jrucialis.com>generic cialis</a> ’

207 KrtpSlilla KrtpSlilla | E-mail | Web | 27. září 2017 v 10:58 | Reagovat

generic cialis soft - http://haycialis.com/
buy online cialis <a href=http://haycialis.com/>cheap cialis</a> ’

208 PameInsuse PameInsuse | E-mail | Web | 28. září 2017 v 15:44 | Reagovat

payday loan lenders
<a href="https://installmentsvfacr.com/">personal installment loans</a>
cash loan
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installments loans</a> ’

209 IkmeSusiop IkmeSusiop | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:48 | Reagovat

a payday loan uk
<a href="https://paydayrvjlo.com/">get payday loan</a>
american consumer credit payday loan
<a href=https://paydayrvjlo.com/>get payday loan</a> ’

210 Lmazdyesia Lmazdyesia | E-mail | Web | 29. září 2017 v 0:21 | Reagovat

bill consolidation loans
<a href="https://paydayrvyaf.com/">fast payday loans</a>
bad credit installment loans
<a href=https://paydayrvyaf.com/>pay day loan</a> ’

211 Febbastomy Febbastomy | E-mail | Web | 30. září 2017 v 14:53 | Reagovat

bad credit credit card
<a href="https://paydaykmae.com">payday advance</a>
guaranteed loan approval online
<a href="https://paydaykmae.com">payday advances</a> ’

212 ThomasBloop ThomasBloop | E-mail | Web | 1. října 2017 v 0:31 | Reagovat

cialis first time does
where can i get cialis cheap
<a href=https://goo.gl/7pZHdR>online viagra</a>
cialis domande
<a href="https://goo.gl/7jbQ3o">over the counter viagra</a>
does cialis make you harder

213 FvteSusiop FvteSusiop | E-mail | Web | 1. října 2017 v 4:19 | Reagovat

installment loans no credit check
<a href="https://loansonlinevaec.org">online payday loans</a>
www paydayloan com
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans bad credit</a> ’

214 Drbecmeamma Drbecmeamma | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:21 | Reagovat

viagra pills - http://viagraoplws.com/
brand viagra best price <a href="http://viagraoplws.com/">generic viagra</a> ’

215 Lvvodcustox Lvvodcustox | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:21 | Reagovat

viagra for sale - http://viagrapfhze.com/
viagra prescription online <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a> ’

216 FwjjSusiop FwjjSusiop | E-mail | Web | 3. října 2017 v 17:51 | Reagovat

quick payday loan no
<a href="https://paydayllae.com/">instant payday loans</a>
personal loans poor credit
<a href=https://paydayllae.com/>best online payday loans</a> ’

217 Galyawholo Galyawholo | E-mail | Web | 12. října 2017 v 18:22 | Reagovat

buy cialis from costa rica

      <a href=http://cialispurchasek.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">purchase cialis</a>

    wow)) fast delivery cialis

218 Asfslurge Asfslurge | E-mail | Web | 27. října 2017 v 18:35 | Reagovat

buy cheap cialis online - http://cialisonline-hanegeneric.com/
female cialis does it work <a href=http://cialisonline-hanegeneric.com/>cialis online</a> ’

219 FfnhhjxEmipse FfnhhjxEmipse | E-mail | Web | 31. října 2017 v 22:57 | Reagovat

debt
<a href="https://cashecbya.com">cash advance on credit card</a>
fast loans bad credit
<a href=https://cashecbya.com>fast payday loans</a> ’

220 FfnhhjxEmipse FfnhhjxEmipse | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 9:07 | Reagovat

loan calculators
<a href="https://cashecbya.com">best online payday loans</a>
no credit check student loans
<a href=https://cashecbya.com>instant loans</a> ’

221 Makritskayawholo Makritskayawholo | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 21:10 | Reagovat

comparaison viagra cialis

      <a href=http://viagraoail.com/>online viagra</a>

    <a href="http://viagraoail.com/">buy viagra</a>

    viagra sample prescription

222 FfnhbhjxEmipse FfnhbhjxEmipse | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 0:24 | Reagovat

small personal loans online
<a href="https://cashrvyn.com">online loan</a>
online payday loans
<a href=https://cashrvyn.com>cash advance near me</a> ’

223 Makritskayawholo Makritskayawholo | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 2:03 | Reagovat

viagra en barcelona

      <a href=http://viagraoail.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://viagraoail.com/">cheap viagra online</a>

    do adult stores carry viagra

224 Akmetiwem Akmetiwem | E-mail | Web | 4. listopadu 2017 v 10:55 | Reagovat

fГјr was sind cialis tabletten
cialis and sperm volume
<a href=https://goo.gl/K74p6F>side effects of viagra</a>
apotik yang jual obat cialis
<a href="https://goo.gl/sAHRdx">how to take viagra</a>
user reviews for cialis

225 Osmininawholo Osmininawholo | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 18:07 | Reagovat

the cheapest 25mg viagra

      <a href=http://viagrahsk.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">generic viagra online</a>

    safely buy viagra online uk

226 Lyubawholo Lyubawholo | E-mail | Web | 18. listopadu 2017 v 2:45 | Reagovat

order quality viagra

      <a href=http://viagradiscountg.com/>online viagra</a>

    <a href="http://viagradiscountg.com/">cheap viagra</a>

    viagra for sale online usa

227 Mbjhdkmeamma Mbjhdkmeamma | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 4:44 | Reagovat

liquid viagra
http://vipnowed7.com/
sildenafil viagra
<a href="http://vipnowed7.com/">buy viagra online</a>

228 MunbsSwenue MunbsSwenue | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 21:57 | Reagovat

instant cash loans - http://paydayloans-online.us.com/
direct loans <a href="http://paydayloans-online.us.com/">best payday loans online</a> ’

229 MunbsSwenue MunbsSwenue | E-mail | Web | 10. prosince 2017 v 10:03 | Reagovat

check cash - http://paydayloans-online.us.com/
fast loans <a href="http://paydayloans-online.us.com/">personal loans</a> ’

230 MlokmSwenue MlokmSwenue | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 23:07 | Reagovat

installment loans poor credit https://1paydayloansonline.com/
help debt consolidation loan <a href="https://1paydayloansonline.com/">best payday loans</a>

231 Dbewenastomy Dbewenastomy | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 0:26 | Reagovat

loans for poor credit
<a href="https://paydayloanver.org/">cash loans online</a>
fast payday loan
<a href="https://paydayloanver.org/">fast payday loans</a>

232 Jtaxdyesia Jtaxdyesia | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 14:31 | Reagovat

cash now
<a href="https://badcreditnyrc.org/">payday loans online</a>
actual payday loan lender
<a href=https://badcreditnyrc.org/>bad credit payday loans</a>

233 Jvsxxdyesia Jvsxxdyesia | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 3:12 | Reagovat

bad credit loan
<a href="https://cashadvanceccet.com/">pay day loan</a>
cash advance online
<a href=https://cashadvanceccet.com/>pay day loans</a>

234 ZbstEmipse ZbstEmipse | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 2:30 | Reagovat

loans with no credit check
<a href="https://paydayvtuloans.com/">cash advance america</a>
apple payday loans
<a href=https://paydayvtuloans.com/>cash advance lenders</a>

235 Dmdastomy Dmdastomy | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 13:18 | Reagovat

same day payday loans
<a href="https://installmentokmloan.com/">bad credit loan</a>
same day loans
<a href="https://installmentokmloan.com/">personal loans</a>

236 Mndunozy Mndunozy | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 14:17 | Reagovat

how to use viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra without prescription</a>
buy viagra online
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra for sale</a> ’

237 Enuoxyday Enuoxyday | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 5:33 | Reagovat

purchase viagra
<a href=http://viagapharmaked.com/>viagra without prescription</a>
viagra tablets
<a href="http://viagapharmaked.com/">womens viagra</a>

238 FaaEnulge FaaEnulge | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 11:48 | Reagovat

buy generic cialis in canada
<a href="http://cialisovnsm.com/">buy generic cialis</a>
online generic cialis
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis daily</a> ’

239 FndEnulge FndEnulge | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 14:00 | Reagovat

buy cialis generic
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis soft</a>
brand cialis name online order
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cialis soft</a> ’

240 Payday Express Payday Express | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 15:26 | Reagovat

online personal loan <a href="https://installmentloans.us.com">installment loan</a> installment loans for bad credit <a href=https://installmentloans.us.com>installment loans</a>

241 Ecfvoxyday Ecfvoxyday | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 20:29 | Reagovat

viagra from india http://viasergeneric.com/  OK’

242 ShooriAmodotef ShooriAmodotef | E-mail | Web | 2. února 2018 v 20:12 | Reagovat

do i need a prescription to buy viagra in the usa
<a href=http://bioshieldpill.com/>buy generic viagra online</a>
girl accidentally took viagra
<a href="http://bioshieldpill.com/">viagra without prescription</a>
original purpose for viagra

243 Best Online Loans Best Online Loans | E-mail | Web | 3. února 2018 v 1:55 | Reagovat

loans fast <a href="https://onlineloan.us.com">personal loan agreement template</a> online loan <a href=https://onlineloan.us.com>loan application online</a>

244 Payday Payday | E-mail | Web | 3. února 2018 v 17:27 | Reagovat

loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">personal loan no credit check</a> money loans no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>cash payday advance</a>

245 Mvsdmeamma Mvsdmeamma | E-mail | Web | 6. února 2018 v 11:22 | Reagovat

OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra without prescription</a>
best prices on brand viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">online viagra</a>

246 Online Loan Online Loan | E-mail | Web | 8. února 2018 v 15:48 | Reagovat

personal loans online <a href="https://personalloansonline.us.org">where can i get a loan with bad credit</a> personal loans online <a href=https://personalloansonline.us.org>online personal loans</a>

247 LdfGluth LdfGluth | E-mail | Web | 9. února 2018 v 21:11 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra</a> order viagra professional <a href=http://genericviaser.com/>viagra</a> ok’

248 RandallTisse RandallTisse | E-mail | Web | 10. února 2018 v 0:03 | Reagovat

how to stop getting viagra emails
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra</a>
dangers of viagra heart attack
<a href="http://www.viagrabs.com">viagra online</a>
what chemicals in viagra

249 RandallTisse RandallTisse | E-mail | Web | 10. února 2018 v 16:31 | Reagovat

how to buy viagra in colombia
<a href=http://www.viagrabs.com>buy viagra online</a>
hace mal tomar viagra joven
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
cialis and viagra combo

250 RandallTisse RandallTisse | E-mail | Web | 10. února 2018 v 18:42 | Reagovat

viagra stay hard after climax
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra online</a>
viagra 100 mg bijwerkingen
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra</a>
what will viagra do to a healthy man

251 Donaldhet Donaldhet | E-mail | Web | 10. února 2018 v 23:41 | Reagovat

how much is the cost of viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
how to eat viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
boots pharmacy selling viagra

252 dafaVap dafaVap | E-mail | Web | 12. února 2018 v 20:35 | Reagovat

viagra kopen in belgie apotheek
<a href=http://viagrabs.com>generic viagra</a>
danger of viagra use
<a href="http://www.viagrabs.com">you can try this out</a>
best herbal viagra forum

253 ShooriAmodotef ShooriAmodotef | E-mail | Web | 14. února 2018 v 12:19 | Reagovat

how to buy viagra over the counter
<a href=http://www.bioshieldpill.com/>generic viagra online</a>
viagra alternatives that work
<a href="http://bioshieldpill.com/">generic viagra online</a>
hiatus hernia viagra

254 GbcUrize GbcUrize | E-mail | Web | 19. února 2018 v 15:22 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">payday loans no credit check</a>
no credit check non payday loan <a href="https://loanonline.us.org/">payday loans no credit check</a>
OK’

255 LtvWeict LtvWeict | E-mail | Web | 20. února 2018 v 14:16 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
direct loan lenders online <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>payday loans</a>

256 Gbmslibe Gbmslibe | E-mail | Web | 23. února 2018 v 18:44 | Reagovat

cialis 20mg pills - http://buycialisomskc.com/
buy cialis 20mg price <a href=http://buycialisomskc.com/>buy cialis online</a> ’

257 Ondcunozy Ondcunozy | E-mail | Web | 2. března 2018 v 5:27 | Reagovat

how much is viagra
http://freeerectilepills.com/
viagra costs
<a href="http://freeerectilepills.com/#">over the counter viagra alternative</a> OK’

258 JerryjeT JerryjeT | E-mail | Web | 6. března 2018 v 1:37 | Reagovat

k http://genericviagratx.com how long does it take viagra to work <a href= http://genericviagratx.com >buy viagra</a> tired

259 DonaldThupe DonaldThupe | E-mail | Web | 6. března 2018 v 13:32 | Reagovat

q http://cialisxtl.com how long does cialis last <a href= http://cialisxtl.com >cialis</a> difference

260 DonaldThupe DonaldThupe | E-mail | Web | 6. března 2018 v 16:59 | Reagovat

z http://cialisxtl.com buying cialis online

261 DonaldThupe DonaldThupe | E-mail | Web | 6. března 2018 v 18:31 | Reagovat

c http://cialisxtl.com cialis bathtub

262 KennethDeelt KennethDeelt | E-mail | Web | 8. března 2018 v 18:58 | Reagovat

best college essay writing service http://essaywritingservicezcl.com essay writing service <a href= http://essaywritingservicezcl.com >essay writing service reviews</a> three

263 KennethDeelt KennethDeelt | E-mail | Web | 9. března 2018 v 0:07 | Reagovat

g http://tadalafilzcl.com free cialis sample pack <a href= http://tadalafilzcl.com >buy generic tadalafil</a> meant

264 RichardTip RichardTip | E-mail | Web | 10. března 2018 v 6:59 | Reagovat

ahmnsh <a href=  http://genericviagrabtg.com >online viagra</a>

265 RichardTip RichardTip | E-mail | Web | 10. března 2018 v 10:38 | Reagovat

woyohb <a href=  http://genericviagrabtg.com >does viagra make you bigger</a>

266 RichardTip RichardTip | E-mail | Web | 10. března 2018 v 16:11 | Reagovat

tfjkkm <a href= http://canadianpharmacybtg.com >cialis</a>

267 GeorgeVot GeorgeVot | E-mail | Web | 12. března 2018 v 23:42 | Reagovat

levitra <a href= http://levitrasbc.com >levitra</a> once

268 GeorgeVot GeorgeVot | E-mail | Web | 13. března 2018 v 12:55 | Reagovat

buy levitra online <a href= http://levitrasbc.com >generic levitra</a> observed

269 JamesLap JamesLap | E-mail | Web | 13. března 2018 v 23:18 | Reagovat

w http://cialisonlinebtm.com cialis samples <a href= http://cialisonlinebtm.com >cialis online</a> beautiful

270 Melvinquate Melvinquate | E-mail | Web | 16. března 2018 v 5:04 | Reagovat

q http://viagraonlineooc.com viagra samples free by mail <a href= http://viagraonlineooc.com >viagra online canada pharmacy</a> dinner

271 Oklstebra Oklstebra | E-mail | Web | 17. března 2018 v 19:00 | Reagovat

prednisone not working for poison ivy
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
buy prednisone overnight delivery
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">prednisone 20 mg</a> OK’

272 Plpsweld Plpsweld | E-mail | Web | 17. března 2018 v 22:26 | Reagovat

amoxil de 500 mg
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">amoxil 500</a>
amoxil bd pdf
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>amoxil buy</a> ’

273 EdwardloM EdwardloM | E-mail | Web | 18. března 2018 v 19:01 | Reagovat

e http://buyviagraonlinetdx.com viagra and alcohol <a href= http://buyviagraonlinetdx.com >buy viagra online</a> heard

274 EdwardloM EdwardloM | E-mail | Web | 19. března 2018 v 2:23 | Reagovat

c http://sildenafiltdx.com viagra for the brain <a href= http://sildenafiltdx.com >read more here</a> minute

275 VincentUsali VincentUsali | E-mail | Web | 23. března 2018 v 0:21 | Reagovat

generic propecia effective canadian pharmacy <a href= https://propeciafrd.com >propecia cost</a> wrote

276 SteveHer SteveHer | E-mail | Web | 25. března 2018 v 6:24 | Reagovat

c https://doxycyclinestorm.com doxycycline <a href= https://doxycyclinestorm.com >doxycycline online</a> wall

277 bhrActiZ bhrActiZ | E-mail | Web | 2. května 2018 v 11:11 | Reagovat

viagra 100 mg dose <a href="http://viagraazmhj.com/#">online viagra</a> viagra best price <a href=http://viagraazmhj.com/#>viagra</a>

278 bxvViole bxvViole | E-mail | Web | 4. června 2018 v 23:03 | Reagovat

cialis tadalafil <a href="http://cialisoakdm.com/#">cialis pills</a> buy cialis without prescription <a href=http://cialisoakdm.com/#>cialis online pharmacy</a>

279 bzyViole bzyViole | E-mail | Web | 5. června 2018 v 12:12 | Reagovat

buy viagra uk <a href="http://loviagraosn.com/#">viagra from india</a> viagra canada <a href=http://loviagraosn.com/#>buy viagra online</a>

280 vadAcrom vadAcrom | E-mail | Web | 6. června 2018 v 3:51 | Reagovat

tadalafil best price <a href="http://hitcialisosn.com/#">tadalafil tablets</a> cialis without prescription <a href="http://hitcialisosn.com/#">cheap tadalafil</a>

281 vxdViole vxdViole | E-mail | Web | 6. června 2018 v 22:44 | Reagovat

buy female viagra <a href="http://setviagraeja.com/#">viagra spam</a> viagra canada <a href=http://setviagraeja.com/#>cost of viagra</a>

282 nnsViole nnsViole | E-mail | Web | 8. června 2018 v 21:37 | Reagovat

buy cheap viagra <a href="https://aluixnetwork.com/">viagra brands</a> discount viagra <a href=https://aluixnetwork.com/>what is viagra</a>

283 nfkskigh nfkskigh | E-mail | Web | 9. června 2018 v 1:21 | Reagovat

viagra without prescription <a href="http://viagracefo.com/#">purchase viagra</a> viagra plus <a href=http://viagracefo.com/#>viagra</a>

284 pazskigh pazskigh | E-mail | Web | 9. června 2018 v 6:08 | Reagovat

generic viagra india <a href="http://viagrapfhze.com/#">cheap viagra</a> does generic viagra work <a href=http://viagrapfhze.com/#>order viagra</a>

285 ndgAcrom ndgAcrom | E-mail | Web | 10. června 2018 v 0:11 | Reagovat

sublingual viagra <a href="http://bitcapblog.com ">viagra without prescription</a> viagra doses <a href="http://bitcapblog.com">buy generic viagra</a>

286 nfsViole nfsViole | E-mail | Web | 10. června 2018 v 6:38 | Reagovat

online viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">cheap viagra canada</a> uk viagra <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra substitute</a>

287 nfgViole nfgViole | E-mail | Web | 10. června 2018 v 10:16 | Reagovat

real viagra <a href="http://mo-basta.org">viagra canada</a> viagra cheapest <a href=http://mo-basta.org>generic viagra online</a>

288 nreViole nreViole | E-mail | Web | 11. června 2018 v 19:03 | Reagovat

discount viagra online <a href="http://susamsokagim.com">viagra online pharmacy</a> canada viagra <a href=http://susamsokagim.com>viagra generic online</a>

289 xcbAcrom xcbAcrom | E-mail | Web | 11. června 2018 v 22:13 | Reagovat

where to buy viagra online <a href="http://emtpartsstore.com/">viagra online</a> viagra brand name <a href="http://emtpartsstore.com">viagra generic name</a>

290 vncskigh vncskigh | E-mail | Web | 12. června 2018 v 13:43 | Reagovat

viagra stories <a href="http://viagracefo.com/#">buy viagra online</a> natural viagra alternative <a href=http://viagracefo.com/#>viagra for sale</a>

291 xbcAcrom xbcAcrom | E-mail | Web | 12. června 2018 v 18:06 | Reagovat

credit card consolidation loans <a href="https://onlineloan.us.org">loans online</a> direct payday lenders no teletrack <a href="https://onlineloan.us.org">online payday loans</a>

292 bthAcrom bthAcrom | E-mail | Web | 14. června 2018 v 3:14 | Reagovat

quick cash <a href="https://onlineloan.us.org">online loan</a> no credit check online payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online</a>

293 lllskigh lllskigh | E-mail | Web | 18. června 2018 v 5:40 | Reagovat

viagra stories <a href="http://genericonlineviaqra.com/"> purchase viagra</a> how to get viagra <a href=http://genericonlineviaqra.com> cheap viagra</a>

294 nnuAcrom nnuAcrom | E-mail | Web | 20. června 2018 v 23:03 | Reagovat

free viagra samples <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online prescription free</a> viagra online pharmacy <a href="http://www.bitcapblog.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a>

295 rhhWasse rhhWasse | E-mail | Web | 2. července 2018 v 2:29 | Reagovat

cialis pill <a href="http://cialisotjs.com/">tadalafil cialis</a> tadalafil tablets 20 mg <a href="http://cialisotjs.com/">cialis 20 mg</a>

296 mumWasse mumWasse | E-mail | Web | 6. července 2018 v 21:47 | Reagovat

tadalafil generic <a href="http://besiktasboschservis.com/">cialis online pills</a> tadalafil dosage <a href="http://besiktasboschservis.com/">buy cialis online</a>

297 khgfGluth khgfGluth | E-mail | Web | 21. července 2018 v 16:21 | Reagovat

viagra without prescription <a href="http://viagapharmaked.com/#">female viagra</a> cheap viagra online <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra without a prescription</a>

298 fnvpencE fnvpencE | E-mail | Web | 24. července 2018 v 15:28 | Reagovat

tadalafil liquid <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis reviews</a> cialis online pharmacy <a href="http://cialisovnnc.com/#">tadalafil reviews</a>

299 ujaWhews ujaWhews | E-mail | Web | 26. července 2018 v 5:44 | Reagovat

side effects of viagra <a href="http://viagraocns.com/#">viagra no prescription</a> order generic viagra <a href=http://viagraocns.com/#>viagra cost</a>

300 nyhGluth nyhGluth | E-mail | Web | 30. července 2018 v 18:15 | Reagovat

tadalafil cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/#">buy tadalafil</a> cialis price <a href="http://besiktasboschservis.com/#">do you need a prescription for cialis</a>

301 BrettApash BrettApash | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 1:24 | Reagovat

wh0cd415595 <a href=http://stratteracheap.us.com/>generic strattera</a>

302 Tyurikovwholo Tyurikovwholo | E-mail | Web | 5. září 2018 v 15:18 | Reagovat

uk buy viagra no prescription

<a href=http://viagrasofttabsrx.com/>viagra soft tabs</a>
    <a href="http://viagrasofttabsrx.com/">viagra online</a>

viagra cost with prescription

303 Fastest Payday Loan Fastest Payday Loan | E-mail | Web | 17. října 2018 v 21:13 | Reagovat

bad credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> bad credit loans direct lenders <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama