Hlavní představitelé českého humanismu,české lit.baroko, J.A.Komenský

22. března 2008 v 13:07 |  Český jazyk - literatura
5.Hlavní představitelé českého humanismu,české lit.baroko, J.A.Komenský
Slovo a jeho význam, změny slovního významu
Nebýt husitů nožná by se o české renesanci mluvilo jako o italské nebo španělské. V souvislosti s literaturou se neříká česká renesanční literatura, ale humanismus, v Čechách a na Moravě našel živnou půdu.
hist.souvislosti
1471-1526 vláda Jagellonců,oslabení královské moci
1526 - nástup Habsburků
Konfrontace mezi katolíky a evangelíky dočasně utlumena Majestátem Rudolfa II. - nábož. svoboda
1618 stavovský odboj proti Habsburkům
1620 Bitva na Bílé Hoře
Umění u nás: architektura: letohrádek Hvězda, Schwarzenberský palác, zámky:Opočno, Litomyšl, náměstí: Telč, Jičín...
Literatura aneb dvě jazykové podoby humanismu
dělil se na latinský a český, obecně úbytek veršované tvorby, obrovský rozvoj naučné prózy, básnictví. Poezie měla charakter příležitostné poezie.
Renesanční rysy v díle Hynka z Poděbrad - překlad Dekameronu, verš.skladba Májový sen či Stesk na ženitbu
Latinský humanismus
nedosáhla většího ohlasu než česká, dílo bylo čteno jen nejvzdělanějšími vrstvami
Jan z Rabštejna
vzdělán v Itálii, pro Jiřího z Poděbrad vykonávál diplomatické služby. Nakonec odešel ke králi Matyášovi
Dialogus - latinská rozprava, v níž polemizují 3 katoličtí šlechtici s Janem o politice, postavení krále Jiřího.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
přední představitel lat.humanismu,příslušník staré šlechty,katolík. Má doktorát církevního práva
Žaloba ke sv.Václavu na mravy Čechů - lat.moralizující báseň
O ubohosti Čech - lat.báseň
traktáty: O lakomství, O lidské bídě
Jan Skála z Doubravky - Dubravius
církev.hodnostář,olom.biskup
Radazvířat - verš.lat.skladba, rady Jagellonskému Ludvíku jak by si měl počínat
Dějiny českého království - 33kapitol o české historii
Zikmund Hrubý z Jelení - Gelenius
Jan Campanus Vodňanský
básník,dramatik,autor českých dějin, rektor vysokého učení v Praze
Národní humanismus
z počátku se omezoval jen na překlady z antické a soudobé světové hum.lit.
Řehoř Hrubý z Jelení
překladatel, díky němu přeloženy spisy některých lat.humanistů - Chvály bláznovství
Viktorin Kornel z Vyšehrd
významný právník,spisovatel,překladatel, psal zpočátku latinsky, ale nakonec se stal zakladatelem českého humanismu
Předmluva - předmluvou ke Knihy o napravení padlého, stala se programem humanismu - požadavek aby vzdělanec psal česky ne latinsky, kvůli srozumitelnosti pro lid
O právech,súdiech i dskách země české knihy devatery - právnický spis
Jan Blahoslav
historik,učitel, biskup jednoty bratrské, vzdělán v Německu, Švýcarsku
Akta jednoty bratrské - to co se týká dějin jednoty - paměti,dopisy,listy...
Muzika - hudební teoretický spis
Šamotulský kancionál
Filipika proti misomusům (f.-polemický spis, m.-nepřátelé múz)
překlad Nového zákona (v bibli kralické)
Gramatika česká
Zlatý věk české literatury
ke konci 16.stol. česká lit. velký rozmach
Daniel Adam z Veleslavína
univerzitní profesor,tiskař,nakladatel
Kalendář historický- jediné vlastní dílo,uváděl u každého dne pamětihodné události
Činnost nakladatelská a překladatelská
tím,že překládal, upravoval,vydával přispěl ke kodifikaci - uzákonění češtiny, obhajoval český jazyk.. "veleslavínská čeština"
Kroniky dvě založení země české - přeložil lat.kroniku nps předmluvu a vzdal s kronikou Martina Kuthena
Václav Hájek z Libočan
kališník dokonce kněz,později katolík
Kronika česká
další představitelé: Mikuláš Dačický z Heslova - Paměti, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Šimon Lomnický z Budče, Baroloměj Paprocký z Hlahol
Cestopisná lit.
Jan Hasištejnský z Lobkovic- putování léta Páně 1493 k svatému hrobu vykonaném
Martin Kabátník - Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta
Oldřich Prefát z Vlkanova
....
Literatura vědecká
Tadeáš Hájek z Hájku
lékař,matematik,astronom. Přispěl k vytvoření botanické terminologie
Jan Jessenius
lékař,filosof,provedl v Praze první veřejnou pitvu
České baroko
dlouho spojováno s duchovním útlakem,nevolnictvím, hospodářským úpadkem,vládou kat.církve.O d druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která si nekladla za cíl přesné poznání skutečnosti - tzv. baroko.Církev odmítá reformaci (jezuité). v 17.stol - třicetiletá válka, člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se na vlastní duši, barokní umění: mysticismus, dramatické napětí, expresivita výrazu (smích, pláč),využití světla (šerosvit - malířství), naturalistická konkrétnost Velká úcta ke svatým
S barokem vstoupil do tehdejšího dobytého českého království nový duševní vládce, jednalo se o radikální změnu v ideovém zaměření společnosti a tedy i umění.
Barokní literatura bohatá a diferencovaná je těžké hledat společné rysy.
Česká barokní literatura
Jan Ámos Komenský biskup jednoty bratrské, filosof, pedagog, historik, překladatel originální spisovatel,evangelík - nucen opustit vlast - paradox - až v cizině proslavil české písemnictví
Literární a vědecké dílo
1období - od počátků tvorby až do emigrace
zejména spisy náboženské a filosofické, říká se útěšné spisy . jsou to texty plné boží odevzdanosti,lítosti,sklíčení,osobního smutku a víry v lepší budoucnost
útěšné spisy - Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, Truchlivý, O sirobě
Labyrint světa a ráj srdce - alegorická skladba, jež je důležitá k pochopení Komenského osobního a uměleckého vývoje, kriticky posuzuje společnost
Hrdina bezpečnosti - filosoficko-náboženské pojednání
Divadlo světa - encyklopedický spis
Mapa Moravy
2.období - odchod do emigrace až do r.1648
Nejvíc v polském Lešně, zde učil na gymnáziu, byl i v Anglii, Nizozemí,Švédsku. V jeho díle převládají práce vševědné didaktické, ty ho právě proslavily po celém světě.
Didaktika - česká práce, návrh obecné a jednotné školské soustavy. Stala se konceptem Velké didaktiky
Informatorium školy mateřské - obrací se k matkám a chůvám a upozorňuje na nenahraditelnost výchovy dítěte v rodině v předšk.věku
Dveře jazyků otevřené - učebnice latiny, 7300slov a z nich 1000vět z nich 100lekcí,přehledně poučovala o vzniku světa,přírodě, o lidském těle... Měla více variant, stala se revolučním činem.
Velká didaktika - první systematické dílo o výchově a vzdělání, které je považováno za základ pedagogiky jako vědy. Ispirace u svých předchůdců i současníků. Překlad do všech jazyků
- v centru pozornosti je žák ne učitel
- rozděluje výchovu do 4 stupňů po 6ti letech
- vzdělání pro všechny
- škola má být lidskou dílnou
- výuka má být přirozená a nenásilná
- názornost ve výuce
- za vzdělání zodpovědná šlechta a duchovenstvo
Moudrost starých Čechů - sbírka přísloví
3.období
Zemřela mu 2.manželka po čase se opět oženil, nemohl se vrátit do vlasti. 1656 Lešno vypáleno a vše mu shořelo. Ztratil český slovník Poklad jazyka českého. Odchází do Amsterodamu kde žije do konce života.
Kšaft umírají matky jednoty bratrské - (kšaft- posl.vůle) - jinotajné dílo. Utěšuje a morálně posiluje církev odsouzenou k zániku
Svět v obrazech - učebnice latiny,obrázková
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - nedokončené, předstihlo svou dobu. V něm formulována představa o nápravě konfliktního světa
Kancionál
Světlo temnot - proroctví 3lidí, kteří Komenského zasáhli
Další exulanti:
Pavel Stránský - O státě českém, Okřik
Pavel Skála ze Zhoře - Historie církevní
Jiří Třanovský - Písně duchovní
Další představitelé českého baroka:
Adam Václav Michna z Otradovic - varhaník, učitel, skládal texty a melodie. Inspirace v lid.prostředí
Česká mariánská muzika, Loutna česká
Bedřich Briedel - jezuitský kněz,profesor rétoriky a poetiky
Co Bůh? Člověk?, Život sv. Ivana,prvního v Čechách poustevníka
Bohuslav Balbín - jezuitský kněz,učitel, výrazná postava barokní vědy a literatury.
Rozmanitosti z historie Království českého - bohatá vlastivěda
Obrana jazyka slovanského, zvláště českého
Svaté Čechy
Felix Kadlinský - Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený
Václav Jan Rosa - čechořečnost, Pastýřské rozmlouvání o narození Páně
Antonín Koniáš - vydělaný jezuita,cenzor
Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající - seznam zakázaných knih
lidová a pololidová slovesnost
starší pověsti,pověsti nové, pověsti legendární,proroctví,pohádky,lidové písně,balady,písně kramářské,lid.drama,písmácká lit.....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (217)
Zobrazit starší komentáře

201 Bbnhchieni Bbnhchieni | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:19 | Reagovat

viagra ingredients
<a href="http://viagrakjkmn.com/">buy viagra</a>
buy viagra soft
<a href=http://viagrakjkmn.com/>buy viagra</a> ’

202 AzsvUndosy AzsvUndosy | E-mail | Web | 26. září 2017 v 4:44 | Reagovat

viagra free sample
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a>
viagra india
<a href=http://viagraonszb.com/>viagra</a> ’

203 KevinWaw KevinWaw | E-mail | Web | 27. září 2017 v 3:17 | Reagovat

viagra is used for what purpose
<a href="http://viagrameg.com/">buy viagra</a>
next best to viagra
<a href=http://viagrameg.com/>viagra online</a>
viagra prolonged headache

204 Lvvdcustox Lvvdcustox | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:14 | Reagovat

generic viagra from india - https://viagraciom.com
free trial of viagra <a href=https://viagraciom.com>generic viagra</a> ’

205 Lvvdcustox Lvvdcustox | E-mail | Web | 27. září 2017 v 8:30 | Reagovat

online purchase viagra - https://viagraciom.com
viagra purchase <a href=https://viagraciom.com>generic viagra</a> ’

206 VtnoCisy VtnoCisy | E-mail | Web | 27. září 2017 v 10:46 | Reagovat

cheap cialis prices - https://jrucialis.com
cialis 10 mg <a href=https://jrucialis.com>generic cialis</a> ’

207 KrtpSlilla KrtpSlilla | E-mail | Web | 27. září 2017 v 10:58 | Reagovat

generic cialis soft - http://haycialis.com/
buy online cialis <a href=http://haycialis.com/>cheap cialis</a> ’

208 PameInsuse PameInsuse | E-mail | Web | 28. září 2017 v 15:44 | Reagovat

payday loan lenders
<a href="https://installmentsvfacr.com/">personal installment loans</a>
cash loan
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installments loans</a> ’

209 IkmeSusiop IkmeSusiop | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:48 | Reagovat

a payday loan uk
<a href="https://paydayrvjlo.com/">get payday loan</a>
american consumer credit payday loan
<a href=https://paydayrvjlo.com/>get payday loan</a> ’

210 Lmazdyesia Lmazdyesia | E-mail | Web | 29. září 2017 v 0:21 | Reagovat

bill consolidation loans
<a href="https://paydayrvyaf.com/">fast payday loans</a>
bad credit installment loans
<a href=https://paydayrvyaf.com/>pay day loan</a> ’

211 Febbastomy Febbastomy | E-mail | Web | 30. září 2017 v 14:53 | Reagovat

bad credit credit card
<a href="https://paydaykmae.com">payday advance</a>
guaranteed loan approval online
<a href="https://paydaykmae.com">payday advances</a> ’

212 ThomasBloop ThomasBloop | E-mail | Web | 1. října 2017 v 0:31 | Reagovat

cialis first time does
where can i get cialis cheap
<a href=https://goo.gl/7pZHdR>online viagra</a>
cialis domande
<a href="https://goo.gl/7jbQ3o">over the counter viagra</a>
does cialis make you harder

213 FvteSusiop FvteSusiop | E-mail | Web | 1. října 2017 v 4:19 | Reagovat

installment loans no credit check
<a href="https://loansonlinevaec.org">online payday loans</a>
www paydayloan com
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans bad credit</a> ’

214 Drbecmeamma Drbecmeamma | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:21 | Reagovat

viagra pills - http://viagraoplws.com/
brand viagra best price <a href="http://viagraoplws.com/">generic viagra</a> ’

215 Lvvodcustox Lvvodcustox | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:21 | Reagovat

viagra for sale - http://viagrapfhze.com/
viagra prescription online <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a> ’

216 FwjjSusiop FwjjSusiop | E-mail | Web | 3. října 2017 v 17:51 | Reagovat

quick payday loan no
<a href="https://paydayllae.com/">instant payday loans</a>
personal loans poor credit
<a href=https://paydayllae.com/>best online payday loans</a> ’

217 Galyawholo Galyawholo | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:22 | Reagovat

buy cialis from costa rica

      <a href=http://cialispurchasek.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">purchase cialis</a>

    wow)) fast delivery cialis

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama