Hlavní představitelé českého humanismu,české lit.baroko, J.A.Komenský

22. března 2008 v 13:07 |  Český jazyk - literatura
5.Hlavní představitelé českého humanismu,české lit.baroko, J.A.Komenský
Slovo a jeho význam, změny slovního významu
Nebýt husitů nožná by se o české renesanci mluvilo jako o italské nebo španělské. V souvislosti s literaturou se neříká česká renesanční literatura, ale humanismus, v Čechách a na Moravě našel živnou půdu.
hist.souvislosti
1471-1526 vláda Jagellonců,oslabení královské moci
1526 - nástup Habsburků
Konfrontace mezi katolíky a evangelíky dočasně utlumena Majestátem Rudolfa II. - nábož. svoboda
1618 stavovský odboj proti Habsburkům
1620 Bitva na Bílé Hoře
Umění u nás: architektura: letohrádek Hvězda, Schwarzenberský palác, zámky:Opočno, Litomyšl, náměstí: Telč, Jičín...
Literatura aneb dvě jazykové podoby humanismu
dělil se na latinský a český, obecně úbytek veršované tvorby, obrovský rozvoj naučné prózy, básnictví. Poezie měla charakter příležitostné poezie.
Renesanční rysy v díle Hynka z Poděbrad - překlad Dekameronu, verš.skladba Májový sen či Stesk na ženitbu
Latinský humanismus
nedosáhla většího ohlasu než česká, dílo bylo čteno jen nejvzdělanějšími vrstvami
Jan z Rabštejna
vzdělán v Itálii, pro Jiřího z Poděbrad vykonávál diplomatické služby. Nakonec odešel ke králi Matyášovi
Dialogus - latinská rozprava, v níž polemizují 3 katoličtí šlechtici s Janem o politice, postavení krále Jiřího.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
přední představitel lat.humanismu,příslušník staré šlechty,katolík. Má doktorát církevního práva
Žaloba ke sv.Václavu na mravy Čechů - lat.moralizující báseň
O ubohosti Čech - lat.báseň
traktáty: O lakomství, O lidské bídě
Jan Skála z Doubravky - Dubravius
církev.hodnostář,olom.biskup
Radazvířat - verš.lat.skladba, rady Jagellonskému Ludvíku jak by si měl počínat
Dějiny českého království - 33kapitol o české historii
Zikmund Hrubý z Jelení - Gelenius
Jan Campanus Vodňanský
básník,dramatik,autor českých dějin, rektor vysokého učení v Praze
Národní humanismus
z počátku se omezoval jen na překlady z antické a soudobé světové hum.lit.
Řehoř Hrubý z Jelení
překladatel, díky němu přeloženy spisy některých lat.humanistů - Chvály bláznovství
Viktorin Kornel z Vyšehrd
významný právník,spisovatel,překladatel, psal zpočátku latinsky, ale nakonec se stal zakladatelem českého humanismu
Předmluva - předmluvou ke Knihy o napravení padlého, stala se programem humanismu - požadavek aby vzdělanec psal česky ne latinsky, kvůli srozumitelnosti pro lid
O právech,súdiech i dskách země české knihy devatery - právnický spis
Jan Blahoslav
historik,učitel, biskup jednoty bratrské, vzdělán v Německu, Švýcarsku
Akta jednoty bratrské - to co se týká dějin jednoty - paměti,dopisy,listy...
Muzika - hudební teoretický spis
Šamotulský kancionál
Filipika proti misomusům (f.-polemický spis, m.-nepřátelé múz)
překlad Nového zákona (v bibli kralické)
Gramatika česká
Zlatý věk české literatury
ke konci 16.stol. česká lit. velký rozmach
Daniel Adam z Veleslavína
univerzitní profesor,tiskař,nakladatel
Kalendář historický- jediné vlastní dílo,uváděl u každého dne pamětihodné události
Činnost nakladatelská a překladatelská
tím,že překládal, upravoval,vydával přispěl ke kodifikaci - uzákonění češtiny, obhajoval český jazyk.. "veleslavínská čeština"
Kroniky dvě založení země české - přeložil lat.kroniku nps předmluvu a vzdal s kronikou Martina Kuthena
Václav Hájek z Libočan
kališník dokonce kněz,později katolík
Kronika česká
další představitelé: Mikuláš Dačický z Heslova - Paměti, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Šimon Lomnický z Budče, Baroloměj Paprocký z Hlahol
Cestopisná lit.
Jan Hasištejnský z Lobkovic- putování léta Páně 1493 k svatému hrobu vykonaném
Martin Kabátník - Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta
Oldřich Prefát z Vlkanova
....
Literatura vědecká
Tadeáš Hájek z Hájku
lékař,matematik,astronom. Přispěl k vytvoření botanické terminologie
Jan Jessenius
lékař,filosof,provedl v Praze první veřejnou pitvu
České baroko
dlouho spojováno s duchovním útlakem,nevolnictvím, hospodářským úpadkem,vládou kat.církve.O d druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která si nekladla za cíl přesné poznání skutečnosti - tzv. baroko.Církev odmítá reformaci (jezuité). v 17.stol - třicetiletá válka, člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se na vlastní duši, barokní umění: mysticismus, dramatické napětí, expresivita výrazu (smích, pláč),využití světla (šerosvit - malířství), naturalistická konkrétnost Velká úcta ke svatým
S barokem vstoupil do tehdejšího dobytého českého království nový duševní vládce, jednalo se o radikální změnu v ideovém zaměření společnosti a tedy i umění.
Barokní literatura bohatá a diferencovaná je těžké hledat společné rysy.
Česká barokní literatura
Jan Ámos Komenský biskup jednoty bratrské, filosof, pedagog, historik, překladatel originální spisovatel,evangelík - nucen opustit vlast - paradox - až v cizině proslavil české písemnictví
Literární a vědecké dílo
1období - od počátků tvorby až do emigrace
zejména spisy náboženské a filosofické, říká se útěšné spisy . jsou to texty plné boží odevzdanosti,lítosti,sklíčení,osobního smutku a víry v lepší budoucnost
útěšné spisy - Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, Truchlivý, O sirobě
Labyrint světa a ráj srdce - alegorická skladba, jež je důležitá k pochopení Komenského osobního a uměleckého vývoje, kriticky posuzuje společnost
Hrdina bezpečnosti - filosoficko-náboženské pojednání
Divadlo světa - encyklopedický spis
Mapa Moravy
2.období - odchod do emigrace až do r.1648
Nejvíc v polském Lešně, zde učil na gymnáziu, byl i v Anglii, Nizozemí,Švédsku. V jeho díle převládají práce vševědné didaktické, ty ho právě proslavily po celém světě.
Didaktika - česká práce, návrh obecné a jednotné školské soustavy. Stala se konceptem Velké didaktiky
Informatorium školy mateřské - obrací se k matkám a chůvám a upozorňuje na nenahraditelnost výchovy dítěte v rodině v předšk.věku
Dveře jazyků otevřené - učebnice latiny, 7300slov a z nich 1000vět z nich 100lekcí,přehledně poučovala o vzniku světa,přírodě, o lidském těle... Měla více variant, stala se revolučním činem.
Velká didaktika - první systematické dílo o výchově a vzdělání, které je považováno za základ pedagogiky jako vědy. Ispirace u svých předchůdců i současníků. Překlad do všech jazyků
- v centru pozornosti je žák ne učitel
- rozděluje výchovu do 4 stupňů po 6ti letech
- vzdělání pro všechny
- škola má být lidskou dílnou
- výuka má být přirozená a nenásilná
- názornost ve výuce
- za vzdělání zodpovědná šlechta a duchovenstvo
Moudrost starých Čechů - sbírka přísloví
3.období
Zemřela mu 2.manželka po čase se opět oženil, nemohl se vrátit do vlasti. 1656 Lešno vypáleno a vše mu shořelo. Ztratil český slovník Poklad jazyka českého. Odchází do Amsterodamu kde žije do konce života.
Kšaft umírají matky jednoty bratrské - (kšaft- posl.vůle) - jinotajné dílo. Utěšuje a morálně posiluje církev odsouzenou k zániku
Svět v obrazech - učebnice latiny,obrázková
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - nedokončené, předstihlo svou dobu. V něm formulována představa o nápravě konfliktního světa
Kancionál
Světlo temnot - proroctví 3lidí, kteří Komenského zasáhli
Další exulanti:
Pavel Stránský - O státě českém, Okřik
Pavel Skála ze Zhoře - Historie církevní
Jiří Třanovský - Písně duchovní
Další představitelé českého baroka:
Adam Václav Michna z Otradovic - varhaník, učitel, skládal texty a melodie. Inspirace v lid.prostředí
Česká mariánská muzika, Loutna česká
Bedřich Briedel - jezuitský kněz,profesor rétoriky a poetiky
Co Bůh? Člověk?, Život sv. Ivana,prvního v Čechách poustevníka
Bohuslav Balbín - jezuitský kněz,učitel, výrazná postava barokní vědy a literatury.
Rozmanitosti z historie Království českého - bohatá vlastivěda
Obrana jazyka slovanského, zvláště českého
Svaté Čechy
Felix Kadlinský - Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený
Václav Jan Rosa - čechořečnost, Pastýřské rozmlouvání o narození Páně
Antonín Koniáš - vydělaný jezuita,cenzor
Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající - seznam zakázaných knih
lidová a pololidová slovesnost
starší pověsti,pověsti nové, pověsti legendární,proroctví,pohádky,lidové písně,balady,písně kramářské,lid.drama,písmácká lit.....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 side side | E-mail | Web | 8. února 2017 v 9:00 | Reagovat
2 professional professional | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 10:36 | Reagovat
3 cialis_sale cialis_sale | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 2:42 | Reagovat
4 cialis cialis | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 8:38 | Reagovat
5 Cialiswholo Cialiswholo | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 21:07 | Reagovat

cialis discount coupons

      <a href=http://cialisforsalenrx.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisforsalenrx.com/">cialis for sale</a>

    tadalafil vs cialis

6 Viagwholo Viagwholo | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 20:14 | Reagovat

cheapest viagra on the net

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra pills</a>

    viagra usa ohne rezept

7 viagra viagra | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 11:43 | Reagovat
8 Onlinepwholo Onlinepwholo | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 15:27 | Reagovat

cuanto cuesta cialis 20 mg

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cialis online</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">discount cialis</a>

    only for you cialis online

9 Nofaxwholo Nofaxwholo | E-mail | Web | 4. května 2017 v 18:51 | Reagovat

installment loans gallup nm

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>faxless payday loan</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">payday loans online</a>

    cash loans today guelph hours

10 Moiseswholo Moiseswholo | E-mail | Web | 8. května 2017 v 3:25 | Reagovat

personal loan usage

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>cash advance</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">same day payday loans</a>

    payday loan jasper tx

11 Moiseswholo Moiseswholo | E-mail | Web | 9. května 2017 v 18:28 | Reagovat

fast 4 cash break even calculator

      http://fastloanstgz.com/ - instant loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/"></a>

    looking for a loan that is not a payday loan

12 Benwholo Benwholo | E-mail | Web | 14. května 2017 v 14:01 | Reagovat

are there any legitimate online payday loan companies

      <a href=http://badcreditokloan.com/>fast payday loans</a>

    <a href="http://badcreditokloan.com/">payday loan cash loan</a>

    payday loans in sheboygan wi

13 Lidawholo Lidawholo | E-mail | Web | 15. května 2017 v 1:40 | Reagovat

viagra indicazion

      http://viagrarxbuy.com/ - buy viagra

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">buy viagra online</a>

    scatola viagra costo.

14 Dwanwholo Dwanwholo | E-mail | Web | 15. května 2017 v 17:35 | Reagovat

cialis daily use results

      <a href=http://cialisvzonline.com/>order cialis</a>

    <a href="http://cialisvzonline.com/">order cialis</a>

    we like it dosage cialis

15 JefferyDon JefferyDon | E-mail | 16. května 2017 v 15:42 | Reagovat

personal loan in qnb
<a href=http://fastcashloanpxz.com/>payday loans</a>
<a href="http://fastcashloanpxz.com/"> personal loans</a>
albany oregon payday loans

16 Frankevink Frankevink | E-mail | Web | 17. května 2017 v 9:58 | Reagovat

super viagra active
<a href=http://buyviagraczonline.com/> generic viagra online</a>
<a href="http://buyviagraczonline.com/"> buy viagra online</a>
cialis levitra viagra di

17 Drewwholo Drewwholo | E-mail | Web | 17. května 2017 v 18:02 | Reagovat

cialis 100mg online

      <a href=http://buycialisizronline.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">cialis generic</a>

    cialis apteekki

18 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 19. května 2017 v 17:49 | Reagovat

cialis uber krankenkasse

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis online</a>

    follow link women cialis

19 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 19. května 2017 v 18:36 | Reagovat

safe take cialis lisinopril

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">generic cialis</a>

    very good site cialis purchase

20 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 19. května 2017 v 19:36 | Reagovat

5 mg generic cialis

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis canada</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis super active</a>

    out of high quality cialis

21 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 19. května 2017 v 20:23 | Reagovat

cialis italia levitra

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cilais price</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis canada</a>

    cialis 20 gramos

22 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 19. května 2017 v 20:52 | Reagovat

escompte sur cialis

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">buy cialis</a>

    cialis en guatemal

23 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 19. května 2017 v 21:10 | Reagovat

cialis online best sites

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis super active</a>

    buy generic cialis per pill

24 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 19. května 2017 v 22:09 | Reagovat

best place buy online cialis

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis canada</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis online</a>

    cialis canada wholesale

25 Moiseswholo Moiseswholo | E-mail | Web | 22. května 2017 v 14:28 | Reagovat

are generic viagra any good

      http://buyviagracvz.com/ - viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> buy viagra online</a>

    viagra pfizer einnahme

26 Moiseswholo Moiseswholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 4:21 | Reagovat

buy viagra less

      http://buyviagracvz.com/ -  cheap viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> viagra coupon</a>

    generisches viagra bestellen

27 Moiseswholo Moiseswholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 9:17 | Reagovat

el viagra se vende con receta

      http://buyviagracvz.com/ -  generic viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> buy viagra online</a>

    visit web site viagra india

28 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 14:13 | Reagovat

cialis originale costi

      http://buycialisfxz.com/ - cilais price

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis</a>

    wow)) best way to take cialis

29 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 15:09 | Reagovat

legal cialis no prescription

      http://buycialisfxz.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cheap cialis</a>

    buying authentic cialis

30 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 16:49 | Reagovat

cialis 20 mg in us

      http://buycialisfxz.com/ - cilais price

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cilais price</a>

    cialis muestra libre en linea

31 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 18:38 | Reagovat

click now generic cialis forum

      http://buycialisfxz.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cilais price</a>

    buy cialis washington

32 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 19:18 | Reagovat

se vende cialis sin receta

      http://buycialisfxz.com/ - order cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis online</a>

    uk cialis sale

33 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 19:48 | Reagovat

enter site herbal cialis

      http://buycialisfxz.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cilais price</a>

    cialis et autre

34 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 20:28 | Reagovat

just try! cialis headaches

      http://buycialisfxz.com/ - order cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cilais price</a>

    compresse cialis vendita

35 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 21:24 | Reagovat

buy cialis visa debit

      http://buycialisfxz.com/ - order cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">generic cialis</a>

    cost of one a day cialis

36 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 24. května 2017 v 21:46 | Reagovat

look here cialis prices us

      http://buycialisfxz.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis online</a>

    look there cialis malaysia

37 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 0:27 | Reagovat

levitra together with cialis

      http://buycialisfxz.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cilais price</a>

    cialis tablet how to use

38 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 2:07 | Reagovat

purchasing cialis from canada.

      http://buycialisfxz.com/ - order cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis generic</a>

    the best place indian cialis

39 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 2:35 | Reagovat

cialis en embarazo

      http://buycialisfxz.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis cheap</a>

    cialis 20 mg in us

40 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 3:02 | Reagovat

cheap online cialis

      http://buycialisfxz.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis generic</a>

    we choice cialis free delivery

41 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 4:37 | Reagovat

comprar cialis murcia

      http://buycialisfxz.com/ - order cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis online</a>

    come usare il cialis

42 Sethwholo Sethwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 4:42 | Reagovat

compra cialis ecuador

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cialis cheap</a>

    cialis generika eu

43 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 6:53 | Reagovat

wow)) best way to take cialis

      http://buycialisfxz.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cheap cialis</a>

    cialis 20 mg murah

44 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 10:55 | Reagovat

cialis coupon lilly

      http://buycialisfxz.com/ - cilais price

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cheap cialis</a>

    cialis original price in usa

45 Annwholo Annwholo | E-mail | Web | 25. května 2017 v 11:24 | Reagovat

cialis originale costi

      http://buycialisfxz.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisfxz.com/">order cialis</a>

    recommended site gay cialis

46 Vasilywholo Vasilywholo | E-mail | Web | 26. května 2017 v 9:58 | Reagovat

viagra tablets in karachi

      http://viagrasoftrxtabs.com/ - viagra online

    <a href="http://viagrasoftrxtabs.com/">viagra cheap</a>

    cozaar taken with viagra

47 cash cash | E-mail | Web | 26. května 2017 v 20:04 | Reagovat
48 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 26. května 2017 v 20:05 | Reagovat
49 Demidwholo Demidwholo | E-mail | Web | 27. května 2017 v 15:07 | Reagovat

cialis prix en pharmaci

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cilais price</a>

    cialis rezept gunstig

50 australia australia | E-mail | Web | 28. května 2017 v 1:33 | Reagovat
51 Demidwholo Demidwholo | E-mail | Web | 28. května 2017 v 18:37 | Reagovat

generico cialis espana.

      http://buygvcialisonline.com/ - cilais price

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">generic cialis</a>

    i use it cialis soft generic

52 Moiseswholo Moiseswholo | E-mail | Web | 29. května 2017 v 13:30 | Reagovat

online pharmacycialis

      http://cheapxcialis.com/ - cialis generic

    <a href="http://cheapxcialis.com/">cheap cialis</a>

    paypal purchase of cialis

53 Aranwholo Aranwholo | E-mail | Web | 7. června 2017 v 23:49 | Reagovat

payday loans delaware state

      http://paydaysolobest.com/ - payday loans

    <a href="http://paydaysolobest.com/">cash advance</a>

    cash advance for you

54 Corewholo Corewholo | E-mail | Web | 8. června 2017 v 0:06 | Reagovat

bula cialis generico.

      http://buyacialisonline.com/ - cialis online

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cialis 10mg</a>

    cialis 6 free samples

55 Moiseswholo Moiseswholo | E-mail | Web | 10. června 2017 v 0:41 | Reagovat

cialis 20 12

      http://buycialistonline.com/ - buy generic cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">buy cheap cialis</a>

    can order cialis online

56 Moiseswholo Moiseswholo | E-mail | Web | 10. června 2017 v 20:33 | Reagovat

prescription no visa cialis

      http://buycialistonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">buy cialis</a>

    costo cialis chile

57 Andrewwholo Andrewwholo | E-mail | Web | 10. června 2017 v 23:42 | Reagovat

best online loans for bad credit

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    what do you need for cash loans

58 Andrewwholo Andrewwholo | E-mail | Web | 12. června 2017 v 19:19 | Reagovat

short term loan guaranteed approval

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    emergency loans bad credit

59 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 16. června 2017 v 2:22 | Reagovat
60 BennieNup BennieNup | E-mail | Web | Sobota v 0:04 | Reagovat

drugstore online <a href="http://www.nhhealthykids.com/canadian-pharmacy-online/">drugs of canada</a> cheap cialis canada <a href=http://www.nhhealthykids.com/canadian-pharmacy-online/>cheap cialis</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama