Hlavní představitelé českého humanismu,české lit.baroko, J.A.Komenský

22. března 2008 v 13:07 |  Český jazyk - literatura
5.Hlavní představitelé českého humanismu,české lit.baroko, J.A.Komenský
Slovo a jeho význam, změny slovního významu
Nebýt husitů nožná by se o české renesanci mluvilo jako o italské nebo španělské. V souvislosti s literaturou se neříká česká renesanční literatura, ale humanismus, v Čechách a na Moravě našel živnou půdu.
hist.souvislosti
1471-1526 vláda Jagellonců,oslabení královské moci
1526 - nástup Habsburků
Konfrontace mezi katolíky a evangelíky dočasně utlumena Majestátem Rudolfa II. - nábož. svoboda
1618 stavovský odboj proti Habsburkům
1620 Bitva na Bílé Hoře
Umění u nás: architektura: letohrádek Hvězda, Schwarzenberský palác, zámky:Opočno, Litomyšl, náměstí: Telč, Jičín...
Literatura aneb dvě jazykové podoby humanismu
dělil se na latinský a český, obecně úbytek veršované tvorby, obrovský rozvoj naučné prózy, básnictví. Poezie měla charakter příležitostné poezie.
Renesanční rysy v díle Hynka z Poděbrad - překlad Dekameronu, verš.skladba Májový sen či Stesk na ženitbu
Latinský humanismus
nedosáhla většího ohlasu než česká, dílo bylo čteno jen nejvzdělanějšími vrstvami
Jan z Rabštejna
vzdělán v Itálii, pro Jiřího z Poděbrad vykonávál diplomatické služby. Nakonec odešel ke králi Matyášovi
Dialogus - latinská rozprava, v níž polemizují 3 katoličtí šlechtici s Janem o politice, postavení krále Jiřího.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
přední představitel lat.humanismu,příslušník staré šlechty,katolík. Má doktorát církevního práva
Žaloba ke sv.Václavu na mravy Čechů - lat.moralizující báseň
O ubohosti Čech - lat.báseň
traktáty: O lakomství, O lidské bídě
Jan Skála z Doubravky - Dubravius
církev.hodnostář,olom.biskup
Radazvířat - verš.lat.skladba, rady Jagellonskému Ludvíku jak by si měl počínat
Dějiny českého království - 33kapitol o české historii
Zikmund Hrubý z Jelení - Gelenius
Jan Campanus Vodňanský
básník,dramatik,autor českých dějin, rektor vysokého učení v Praze
Národní humanismus
z počátku se omezoval jen na překlady z antické a soudobé světové hum.lit.
Řehoř Hrubý z Jelení
překladatel, díky němu přeloženy spisy některých lat.humanistů - Chvály bláznovství
Viktorin Kornel z Vyšehrd
významný právník,spisovatel,překladatel, psal zpočátku latinsky, ale nakonec se stal zakladatelem českého humanismu
Předmluva - předmluvou ke Knihy o napravení padlého, stala se programem humanismu - požadavek aby vzdělanec psal česky ne latinsky, kvůli srozumitelnosti pro lid
O právech,súdiech i dskách země české knihy devatery - právnický spis
Jan Blahoslav
historik,učitel, biskup jednoty bratrské, vzdělán v Německu, Švýcarsku
Akta jednoty bratrské - to co se týká dějin jednoty - paměti,dopisy,listy...
Muzika - hudební teoretický spis
Šamotulský kancionál
Filipika proti misomusům (f.-polemický spis, m.-nepřátelé múz)
překlad Nového zákona (v bibli kralické)
Gramatika česká
Zlatý věk české literatury
ke konci 16.stol. česká lit. velký rozmach
Daniel Adam z Veleslavína
univerzitní profesor,tiskař,nakladatel
Kalendář historický- jediné vlastní dílo,uváděl u každého dne pamětihodné události
Činnost nakladatelská a překladatelská
tím,že překládal, upravoval,vydával přispěl ke kodifikaci - uzákonění češtiny, obhajoval český jazyk.. "veleslavínská čeština"
Kroniky dvě založení země české - přeložil lat.kroniku nps předmluvu a vzdal s kronikou Martina Kuthena
Václav Hájek z Libočan
kališník dokonce kněz,později katolík
Kronika česká
další představitelé: Mikuláš Dačický z Heslova - Paměti, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Šimon Lomnický z Budče, Baroloměj Paprocký z Hlahol
Cestopisná lit.
Jan Hasištejnský z Lobkovic- putování léta Páně 1493 k svatému hrobu vykonaném
Martin Kabátník - Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta
Oldřich Prefát z Vlkanova
....
Literatura vědecká
Tadeáš Hájek z Hájku
lékař,matematik,astronom. Přispěl k vytvoření botanické terminologie
Jan Jessenius
lékař,filosof,provedl v Praze první veřejnou pitvu
České baroko
dlouho spojováno s duchovním útlakem,nevolnictvím, hospodářským úpadkem,vládou kat.církve.O d druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která si nekladla za cíl přesné poznání skutečnosti - tzv. baroko.Církev odmítá reformaci (jezuité). v 17.stol - třicetiletá válka, člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se na vlastní duši, barokní umění: mysticismus, dramatické napětí, expresivita výrazu (smích, pláč),využití světla (šerosvit - malířství), naturalistická konkrétnost Velká úcta ke svatým
S barokem vstoupil do tehdejšího dobytého českého království nový duševní vládce, jednalo se o radikální změnu v ideovém zaměření společnosti a tedy i umění.
Barokní literatura bohatá a diferencovaná je těžké hledat společné rysy.
Česká barokní literatura
Jan Ámos Komenský biskup jednoty bratrské, filosof, pedagog, historik, překladatel originální spisovatel,evangelík - nucen opustit vlast - paradox - až v cizině proslavil české písemnictví
Literární a vědecké dílo
1období - od počátků tvorby až do emigrace
zejména spisy náboženské a filosofické, říká se útěšné spisy . jsou to texty plné boží odevzdanosti,lítosti,sklíčení,osobního smutku a víry v lepší budoucnost
útěšné spisy - Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, Truchlivý, O sirobě
Labyrint světa a ráj srdce - alegorická skladba, jež je důležitá k pochopení Komenského osobního a uměleckého vývoje, kriticky posuzuje společnost
Hrdina bezpečnosti - filosoficko-náboženské pojednání
Divadlo světa - encyklopedický spis
Mapa Moravy
2.období - odchod do emigrace až do r.1648
Nejvíc v polském Lešně, zde učil na gymnáziu, byl i v Anglii, Nizozemí,Švédsku. V jeho díle převládají práce vševědné didaktické, ty ho právě proslavily po celém světě.
Didaktika - česká práce, návrh obecné a jednotné školské soustavy. Stala se konceptem Velké didaktiky
Informatorium školy mateřské - obrací se k matkám a chůvám a upozorňuje na nenahraditelnost výchovy dítěte v rodině v předšk.věku
Dveře jazyků otevřené - učebnice latiny, 7300slov a z nich 1000vět z nich 100lekcí,přehledně poučovala o vzniku světa,přírodě, o lidském těle... Měla více variant, stala se revolučním činem.
Velká didaktika - první systematické dílo o výchově a vzdělání, které je považováno za základ pedagogiky jako vědy. Ispirace u svých předchůdců i současníků. Překlad do všech jazyků
- v centru pozornosti je žák ne učitel
- rozděluje výchovu do 4 stupňů po 6ti letech
- vzdělání pro všechny
- škola má být lidskou dílnou
- výuka má být přirozená a nenásilná
- názornost ve výuce
- za vzdělání zodpovědná šlechta a duchovenstvo
Moudrost starých Čechů - sbírka přísloví
3.období
Zemřela mu 2.manželka po čase se opět oženil, nemohl se vrátit do vlasti. 1656 Lešno vypáleno a vše mu shořelo. Ztratil český slovník Poklad jazyka českého. Odchází do Amsterodamu kde žije do konce života.
Kšaft umírají matky jednoty bratrské - (kšaft- posl.vůle) - jinotajné dílo. Utěšuje a morálně posiluje církev odsouzenou k zániku
Svět v obrazech - učebnice latiny,obrázková
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - nedokončené, předstihlo svou dobu. V něm formulována představa o nápravě konfliktního světa
Kancionál
Světlo temnot - proroctví 3lidí, kteří Komenského zasáhli
Další exulanti:
Pavel Stránský - O státě českém, Okřik
Pavel Skála ze Zhoře - Historie církevní
Jiří Třanovský - Písně duchovní
Další představitelé českého baroka:
Adam Václav Michna z Otradovic - varhaník, učitel, skládal texty a melodie. Inspirace v lid.prostředí
Česká mariánská muzika, Loutna česká
Bedřich Briedel - jezuitský kněz,profesor rétoriky a poetiky
Co Bůh? Člověk?, Život sv. Ivana,prvního v Čechách poustevníka
Bohuslav Balbín - jezuitský kněz,učitel, výrazná postava barokní vědy a literatury.
Rozmanitosti z historie Království českého - bohatá vlastivěda
Obrana jazyka slovanského, zvláště českého
Svaté Čechy
Felix Kadlinský - Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený
Václav Jan Rosa - čechořečnost, Pastýřské rozmlouvání o narození Páně
Antonín Koniáš - vydělaný jezuita,cenzor
Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající - seznam zakázaných knih
lidová a pololidová slovesnost
starší pověsti,pověsti nové, pověsti legendární,proroctví,pohádky,lidové písně,balady,písně kramářské,lid.drama,písmácká lit.....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama