České nár.obrození-význam, hl. představitelé+stěžejní díla

22. března 2008 v 13:09 |  Český jazyk - literatura
7. České nár.obrození-význam, hl. představitelé+stěžejní díla
Národní obrození
-Ve 2. polovině 18. století nebyla situace v českých zemích ideální, ve všech oblastech života dominovala němčina. Česky psané texty a čeština vůbec jsou odsouzeny k zániku, čeština se vůbec nepěstovala a ubývalo knih, které by její další existenci mohly podpořit. Říkáme-li však čeština, tak se jednalo o zprzněnou a zbědovanou řeč, prosakovaná němčinou. Výsledkem byla nepřirozená mluva, galimatiáš, jenž byl ještě okořeněn slovy latinskými, italskými, francouzskými.
Od poloviny 70. let 18. století však dochází k určitému obratu, projevují se snahy vydobýt pro češtinu pozice, jaké měla před barokem.
Příčiny vzniku národního obrození:
Inspirace ve Francii:
-Tereziánské a josefínské reformy - 1773 zrušení jezuitského řádu, s tím souvisí i
Oslabení vlivu církve ve školství
- 1781 toleranční patent, jímž bylo povoleno
svobodné vyznání evangelické
- 1781 zrušení nevolnictví
I.doba absolutistických reforem (do roku 1805)
II.období napoleonských válek a absolutismu (do roku 1830)
III.vznik a rozvoj revolučních sil (do roku 1848)
IV.léta padesátá
Počátky novinářství a nakladatelství
Václav Matěj Kramerius - svázán s novinami a nakladatelstvím Česká expedice.
Stručný přehled:
1719 Pražské poštovní noviny, publikace Toulky českou minulostí
1782 obnovení vydávání Pražských poštovních novin, jejichž licenci zakoupil známí podnikatel rytíř ze Schonfeldu. Proto pozdější název Schonfeldské Pražské noviny.
1789 Václav Matěj Kramerius se díky sňatku osamostatnil vydávat své vlastní Krameriusovy c.k. Pražské poštovské noviny, o dva roky přejmenované na Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny.
Česká expedice - legendární české nakladatelství a knihkupectví národního obrození. Před Krameriovou érou vycházely díky nekompromisní cenzuře knihy jen ojediněle.
Zrod české vědy národního obrození
Gelasius Dobner - kněz a přední osvícenský historik, kritické hodnocení národních dějin, odsoudil Hájkovu Kroniku.
Josef Dobrovský
- jazykovědec, historik, etnograf, archeolog, numismatik, kritik, zakladatel slavistiky a vychovatel. Začal boit falešné legendy a lži, jako první označil Zelenohorský rukopis za podvrh, vyvracel různé historické omyly.
-Napsal všechny své vědecké práce německy či latinsky, nevěřil ve vzkříšení jazyka, byl v tomto směru realista a předpoklady ke změně neviděl. Byl fanatik pravdy a bývalými přáteli doslova nenáviděn. Věřil v rozum a kladl důraz na pravdivé poznání světa.
Napsal Dějiny české řeči a literatury - dějiny české literatury
Vyzdvihoval období husitství, spatřoval v něm velké vzepětí českého národa, a tedy i jazyka.
Pro období 16.století razil příspěvek "zlatý věk české literatury"

Německo-český slovník

Zevrubná mluvnice jazyka českého

Základy jazyka staroslověnského

-Často literatura připomíná, že Dobrovský se tak stal zakladatelem slavistiky, tedy vědního oboru o jazyce, literatuře, dějinách a kultuře slovanských národů.
Josef Jungmann
- gymnaziální učitel, jazykovědec, překladatel, spisovatel, publicista, literární historik a v neposlední řadě organizátor vědeckého života. Jungmann pln nadšení a víry v pozdější zaujímal zcela aktivní vztah k jazyku a literatuře, byl to člověk vášnivého citu a byl formován preromantickými ideály. Jeho slovníkářské dílo je dodnes vůbec nejlepším pramenem poznání obrozenecké češtiny. Zcela nově vytvořil nebo do češtiny přijal z cizích jazyků výrazy a my ani netušíme, že onen pojem ještě před dvěma sty lety příslušel ruštině či chorvatštině.
Slovesnost - jedná se o učebnici literatury pro gymnázia, obsahovala teorii literatury doplněnou o ukázky textů od Husových dob po soudobou tvorbu, obdoba čítanky.
Historie literatury české - jedná se o první česky psané literární dějiny. Do prvního vydání zařadil Jungmann přes 1500 spisovatelů a v dalším téměř 7500 literárních děl, Jednalo se tedy současně o první českou bibliografii.
Slovník česko - německý - pětisvazkové dílo. Nová česká slova: přízvuk, čtverec, časopis, látka, rostlina, kyselina, šíje, neblahý,názor, podstatné jméno, trojúhelník, asi 120 000slov.
Činnost překladatelská:
Ztracený ráj Johna Miltona - byly ověřeny básnické schopnosti češtiny, přeložil rovněž Goetha, Schillera či Chateaubriandovu povídku Atala.
Pavel Josef Šafařík
- gymnaziální profesor humanitárních předmětů, nakonec ředitel Univerzitní knihovny. Patřil k bezmezným panslavistům.
Dějiny slovanské řeči a literatury ve všech nářečích - psáno německy, v tomto díle jsou Slované prezentováni jako jeden národ a slovanské jazyky jako jednotlivá nářečí.
Slovanské starožitnosti - Šafaříkovo česky psané životní dílo, jež se zabývá dějinami Slovanů od nejstarších dob konce 10. století, kdy začalo dominovat křesťanství.

František Palacký

- největší novodobí historik, politik a spisovatel, uměl 11 jazyků. Velkou roli sehrál Palacký nejen na poli historickém, ale i v boji o budoucnost českého národa.

Vědecké dílo:
Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě - gigantické díl. Palackého dějiny jsou sice dílem historicky téměř precizním, ale ani ono se nevyhnulo některým omylům. Předně se jedná o v té době téměř programovou idealizaci slovanského pravěku či přeceňování a nekritické nadšení pro husitství.
Další dílo:

Památky českého jazyka

Palacký zařídil vydávání vědeckého periodika Časopis Společnosti vlasteneckého muzeum v Čechách.
Slavné výroky Františka Palackého:
"Byli jsme pře Rakouskem, budeme i po něm"
"Kdyby nebylo Rakouska, museli bychom si ho vymyslet" - dal tímto výrokem jasně najevo, jak je existence Rakouska v zájmu Evropy důležitá.
Divadlo národního obrození
1771 - vůbec první pokus o českou hru v Kostcích se hrála fraška Kníže Honzík.
Václav Thám - jedna z velkých postav počátků českého divadla.
Historické hry - Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka, Kutnohorský havíři
Karel Ignác Thám - pouze 3 překlady, ale jedná se o díla umělecky i jazykově nejvzácnější - například Loupežníci a Makbeth.
Thámovci - jedná se o družinu básníků, kteří se soustředili kolem almanachu Básně v řeči vázané - vůdce Václav Thám
-thámovci se snažili dokázat, že češtinou lze recitovat jakýkoliv umělecký text, oživili starou českou básnickou tradici.
Další představitelé Thámovců - Jan Jaromír Dlabač, Václav Stach, Václav Matěj Kramerius
Puchmajerovci - Toto je označená pro básnickou družinu, jež se soustředila kolem

Antonína Jaroslava Puchmajera

-bylo postupně vydáno 5 almanachů, první dva byly Sebrání básní a zpěvů a Nové básně.
-Prioritní snahou bylo povznést úroveň českého básnictví, je dán velký prostor pro překlady, pozornost byla upřena na lyriku a z hlediska formy dominovala óda.
Představitelé Puchmajerovců - Antonín Jaroslav Puchmajer - Óda na Jana Žižku z Trocnova či Óda na jazyk český.
-Šebestián Hněvkovský - balada Vnislav a Běla
-Jan Nejedlý
-Vojtěch Nejedlý

Matěj Milota Zdirad Polák

Jan Kollár - Studoval filozofii a teologii, aby se mohl stát protestantským pastorem
-Slávy dcera - zárodkem byla sbírka Básně, jež opěvovala Kollárovu lásku
Mínu.
Členění a děj Slávy dcera:
-Jak také jinak, text se zákonitě obrací do slavné minulosti Slovanů. Radě Bohu si stěžuje bohyně Sláva, alegorie Slovanstva, že Slované museli ve své historii strpět různé křivdy. Na podnět bohyně Lady stvoří Milek dívku nevídané krásy, která je pojmenovaná jako Slávy dcera a ve znělkách je ztotožněná s básnikovou milenkou Mínou. Ta má Slovanům odčinit dávná příkoří. Se zbožštělou Mínou poté putuje básník slovanskými dějinami i zeměmi a oslavuje muže, již se o Slovanstvo zasloužili.
-Předzpěv - nejemotivnější část.
Ohlasová poezie
František Ladislav Čelakovský - dílo Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých
Činnost sběratelská - Výsledkem této více než třicetileté sběratelské činnosti je soubor Mudrosloví národu slovanského v příslovích, obsahuje asi 15 000 čísel. České a slovanské písně jsou ve třísvazkovém sborníku Slovanské národní písně.
Próza národního obrození
- knížky lidového čtení, povídky rytířské, staré cestopisy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama