UPOZORNĚNÍ !!!

14. března 2009 v 21:54 | JeNNyS |  Důležité !
___________________________
K sekci - Biologie !!!


- nematurovala jsem z ní, takže jsem ani nesháněla další podklady.
Učivo, které mám tady do biologie, je jen z táháků a tudíž i texty jsou v té formě.
Takže musíte víc upravovat nadpisy a oddělit od sebe, kvůli přehlednosti.
Snažila jsem se alespoň částečně zvětšit a trochu oddělit, abyste se trochu vyznali, ale něco můžete zvládnout i sami, jste už přece velké děti :D

____________________________

Tak hodně štěstí maturantům a všem ostatním VÝBORNÉ známky :))

 


Předškolní věk

3. června 2008 v 12:39 | JeNNyS |  Pedagogika, psychologie
= od 3 let do 6,7 let- končí nástupem do školy = sociální mezník
- věk mateřské školy, mnoho dětí ale do MŠ nechodí, rodinná výchova je stále základ
- ve 3 letech by dítě mělo mít 15 kg, 100cm (roční přírůstek váhy = 2kg, výška 5- 6cm)
Ø Motorický vývoj
- zvládá chůzi po rovném i nerovném terénu, chůzi do schodů i ze schodů, padá zřídka
- je možno označit jako stálé zdokonalování, zlepšování pohybové koordinace, hbitosti, elegance pohybu
- lepší pohyby se projevují i v samostatnosti a soběstačnosti, např.: obouvání, oblékání, zavázání tkaniček (4-5let)
- umyje se a může už se i koupat
- zručnost při hrách, např.: s pískem, plastelínou, kostkami a zejména při kresbě- zde se uplatňuje rozumový vývoj
Kresba dítěte - uplatňuje se rychlý růst rozumového pochopení světa
- 3 roky pohyby rukou, nečiní mu problém napodobit různý směr čáry (horizontální, vertikální, kruhové)
- 4 roky zvládne i kresbu křížku
- 5 let nápodobou o a 
- 6 let - zvládne trojúhelník samo
Vývoj kresby- postava
* 3 roky- něco nakreslí a dodatečně pojmenuje
* 4leté- má realističtější obraz, hrubé rysy, kresba člověka je nejzajímavější
a nejhlavnější část obličeje jsou oči a ústa = hlavonožec -----à
* 5let- odpovídá již předem stanovení představě, je detailnější
- prozrazuje lepší motorickou koordinace -----à
* 6let - vyspělejší výtvor
- dítě kreslí nejdříve lidi z svého okolí, potom pohádkové bytosti, zvířata a nakonec neživé předměty
Ø Řeč
- během předškolního období se značně zdokonalí, výslovnost 3letého dítěte je hodně nedokonalá, mnohé hlásky nahrazuje jinými nebo je vyslovuje nepřesně
- asi 4- 5 letà vymizení "dětské patlavosti"
- pokud špatně mluví 4- 5 let => musí jít na logopedii
- pokroky jsou patrné i ve stavbě vět - 2 roky = dvouslovné věty
-3 roky = souvětí
- 3- 4 roky zvýšení zájmu o mluvenou řeč (povídky, pohádky), rozrůstá se počet říkanek, dítě si rádo a hodně povídá, často i samo, zpívá písničky = nedokonalé
- vývoj řeči dovoluje i větší růst poznatků o sobě a okolním světě
- 3leté dítě zná jméno, později narození a bydliště a správně označuje hlavní barvy
-začátkem předškolního věku doznívá období otázek charakterizování "Co to je:" = 1. období = 3roky
- v průběhu předškolního věku se dítě začíná ptát na příčinu a původ = Proč? Nač? Kvůli čemu? = 2. období otázek
(4- 6 let)
- obohacení slovní zásoby: 3leté dítě = 300- 1000 slov (velké individuální rozdíly)
- před nástupem do školy asi 3500 slov
Vytváření neologismu = analogické vytváření slov podle jim již příbuzných slov, př.: - buben à bubnovat
- sekera à sekerovat !!!!!
Ø Rozvoj poznávacích procesů
- fantazie, vnímání, pozornost, myšlení
Fantazie- velmi živá, bohatá, pestrá,…
- zvířatům připisují lidské vlastnosti (př.: O pejskovi a kočičce)
à konfavulace- mezery a nedostatky v paměti a rozumových znalostech vyplňuje dítě svojí fantazií
- dítě nerozlišuje mezi snem a skutečností, o svých snech mluví jako o skutečnosti
à dětské lži- dítě si vymýšlí, kolem 6, 7 roku zanikají (pokud pokračují = vývojová porucha)
Vnímání- u vnímání rozlišujeme druhy smyslů (= analyzátorů)
- citlivost analyzátorů zvláště sluchových a zrakových narůstá
- vnímání je globální (celosvětové) dítě vnímá povrchně a obrysově
- postupně se vnímání zdokonaluje a zpřesňuje, zpřesňuje se vnímání intenzity, směru či lokalizace, hlavně v hudební oblasti
- při vstupu do školy je dítě schopno zvládnou základní požadavky hudební výchovy, ale ještě nedokáže přesně reprodukovat melodii
- 3 roky- rozlišení základních barev = červená, zelená, modrá, žlutá
Pozornost- je přelétavá, nezbytná pro častý a bohatý příjem informací
- slabé nervové buňky nedovolují dlouhodobější pozornost
Pozn.Výraznější schopnost stability a záměrnosti pozornosti se projevuje vzrůstající nechutí k odpoutávání od činnosti " Ještě ne, ještě jsem to nedodělal."
Myšlení- okolo 4 let končí fáze předpojmového myšlení a nastává fáze názorného myšlení = myšlení intuitivní-
- dominantní bezprostřední vjem spojený s asociovanou představou a prožitkem
City- jsou neúměrné podnětům, které je vyvolají, dítě neumí tlumit ani zastírat své citové prožívání- projevuje se okamžitě v chování, zejména v řeči
- citový vývoj je charakterizovaný afektovaností a impulsivností
- emoce rychle vznikají a rychle zanikají (snadný přechod od smíchu k slzám)
Citová labilita (nestálost) - rychlá změna nálad emoce rychle vznikají a zanikají
Sociální vztahy- dítě už se obejde bez matky, vyhledává vrstevníky a chce do kolektivu
- osvojuje si sociální role- vzorce chování a postojů, které jsou od jedince očekávány ostatními členy a vzhledem k jeho věku

SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

3. června 2008 v 12:38 | JeNNyS |  Pedagogika, psychologie
SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE
Sociální komunikace:
= přenos informací mezi lidmi
- uskutečňuje se prostřednictvím jazyka
3 zákl. druhy: SLOVNĚ (verbálně)
MIMOSLOVNĚ (nonverbálně)
ČINY (chování člověka)
Teorie soc.komunikace stanovuje 3 základní věty:
  1. Není možné nekomunikovat.( I mlčením něco sděluji.)
  2. …nijak se nechovat.
  3. …neovlivňovat.( Svým chováním vždy ovlivňuji.)
Základní komunikační schéma
KDO? - Kdo to říká, z jaké role hovoří.
CO? - Co říká ( obsah i jaká slova volí), co neříká?
KDY? - Co situačně předcházelo.
KDE? - Před kterými lidmi ano/ne. Za jaké situace.
JAK? - srozumitelnost. Jak mu na tom záleží, jak se tváří, co při tom dělá.
PROČ? - Proč nám to říká, co ho motivuje a čeho chce dosáhnout.
JAKÝ? - účinek toho, co nám říká
VERBÁLNÍ KOMUNIKACE - typ slovní komunikace reprezentované řečí.
- vnější řeč = sdělení mých myšlenek pro ostatní (i dopis, sms…)
- vnitřní řeč = mně samotné
- OBSAHOVÁ - co sděluji
- FORMÁLNÍ - jak to sděluji
- Paralingvistika - analyzuje formální stránku řeči (hlas, artikulaci, rytmus…)
NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - neslovní projevy při kontaktu s jinými lidmi
- doplňují nebo zdůrazňují obsah
- způsob nonverbálního chování je podmíněn: temperamentem, situačním duševním stavem, věkem, pohlavím, kulturní oblastí, společenskou skupinou
- druhy:
MIMIKA - výraz obličeje
- nejdůležitější oči: kam se dívá, jak dlouho, jak často, na koho 1., objem pohledu, přimhouřený pohled, dívání se poočku…
PROXEMIKA - udržování vzdálenosti mezi komunikujícími
- zóny: Intimní (do 45 cm) - manželé, milenci, matka s dítětem…
Osobní (do 125 cm) - při běžném setkání
Sociální (do 350 cm) - služební, obchodní styk…
Společenská = veřejná (od 350 cm, kam dokřičíme) - v divadle, při přednáškách…
- ,,proxemický tanec" - setkání 2 lidí s odlišnými představami o svých os.zónách
HAPTIKA - kouzlo podání ruky a bezprostředního dotyku = pohlazení, facka…
KINEZIKA - řeč pohybů těla, i gesta
KOMUNIKACE ČINY - zvláštní forma, nejméně teoreticky propracovaná

Paměť

3. června 2008 v 12:34 | JeNNyS |  Pedagogika, psychologie
Paměť
= soubor psychických procesů umožňující zapamatování, uchování a vybavení informací
- fáze paměti- zapamatování, uchování a vybavení
- paměťová stopa- vzniká biochemickým procesem a umožňuje nám udržovat a vybavovat si
informace
- druhy paměti: 1. názorná- na základě smyslů a pohybu- zraková (př. jak vypadá můj pokoj)
- sluchová (př.jak štěká sousedů pes)
- čichová (př. jak voní maminčina polévka)
- chuťová (př. jak chutná rajská omáčka)
- pohybová (př. jak jdu ze schodů)
- hmatová (př. jaký tvar má knížka)
2. slovně logická- vše co je vyjádřeno slovy
3. krátkodobá- složí k zapamatování informací na krátký čas. úsek (minuty)
4. dlouhodobá- slouží k tomu, abychom si zapamatovali informace, které budem
potřebovat či si je chceme pamatovat
5. bezděčná- nemáme cíl si informace pamatovat, přesto si je pamatujeme
6. záměrná- zde je cíl si danou informaci zapamatovat
ZAPOMÍNÁNÍ- je to ztráta informací z paměti (během času), obrana mozku před přetížením,
nutnost trénovat paměť
- křivka zapomínání- Ebinghaus Hermann- zabýval se zapomínáním
- výzkum byl dělán na bezesmyslných slovech
- nejvíce zapomínáme v prvních hodinách po osvojení látky
- zapomínání je závislé na motivaci určitého jedince
-činitelé ovlivňující zapomínání: věk, předchozí zkušenosti, počet opakování, motivace, druh učiva,
metody učení, žákův stav,…
- cvičení na procvičování paměti: básničky, křížovky,…

Dějiny pedagogiky

3. června 2008 v 12:33 | JeNNyS |  Pedagogika, psychologie
Dějiny pedagogiky
- Dějiny pedagogiky= disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním v historii
VÝCHOVA V PRAVĚKU
- neexistují žádné dochované písemné zprávy
- existovala všestranná výchova, skládající se z těchto složek výchovy: - tělesná
- pracovní
- mravní
- rozumová
- za největší se považuje výchova pracovní
- tělesná výchova: zvyšování tělesné zdatnosti a obratnosti, přinášela přímo způsob života
- rozumová výchova: pozorování přírodních a společenských jevů
- mravní výchova: pro všechny stejná, pomocí náboženských obřadů poznávali mravní normy
kmene, pravidla stejná pro všechny členy kmene, všichni ovlivňovali mladou
generaci
- trest= napomenutí či vyloučení z kmene, děti byly poučovány pomocí pohádkových příběhů
(slovně)
- INICIACE- obřad zakončující přípravu mladé generace na vstup mezi dospělé členy, kruté
zkoušky (př. tetování, propichování, …)
- příprava na iniciaci probíhala od 10 do 18 roku, součástí byla i několika měsíční
příprava mimo kmen
VÝCHOVA V OTROKÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI
- vzniklo písmo a rozvíjí se vědní disciplíny
Egypt
- zákl. vzdělání poskytovaly posvátné knihy, z kterými se seznamovali kněží a vladaři
- existence dvou typů škol: 1. PÍSAŘSKÉ- určené pro děti řemeslníků
2. DVORSKÉ- pro děti z vyšších vrstev
- v obou těchto školách se vyučovalo čtení, psaní, počty a náboženské texty
Indie
- vzdělání určeno jen pro kněze
- později vzdělání pro vojáky a obchodníky
- do 8 let bylo dítě vychovávané v rodině
- od 8 let byly děti vyučovány učitelem (pokud na to rodiče měli)
- učil číst, psát, počítat a recitovat posvátné knihy
Mezopotámie
- v povodí řek Eufrat a Tygry byly budovány školy
- byly pro příslušníky nejvyšších vrstev, studium bylo dlouhodobé (budoucí písaři- studium
náročné)
Čína
- existoval těsný vztah mezi státní mocí a vzdělaností
- pouze vzdělaní muži se mohli stát úředníky a vládci
KONFUCIUS- filozof, vystudoval soustavu výchovných předpisů na základě náboženských a
literárních textů=> aby se udrželi lidé v poslušnosti
Cíl výchovy-tvrdými kázeňskými opatřeními potlačit samostatnost žáků a veškeré vzdělání bylo
soukromé

MYŠLENÍ A JEHO SPOJITOST S ŘEČÍ

3. června 2008 v 12:31 | JeNNyS |  Pedagogika, psychologie
MYŠLENÍ A JEHO SPOJITOST S ŘEČÍ
Myšlení je poznávací proces, pomocí něhož získáváme informace, které nemohu přijmout působením smyslů.
- velice úzce spjato s vnímáním, představami, pamětí, řečí
SOUD - myšlenka vyjádřená výrokem nebo tvrzením
ÚSUDEK - myšlenková činnost při níž se z jedné či více vět přechází k pochopení jiných na základě nutné souvislosti.
Myšlenkové operace - dílčí proces myšlení:
Ø ŘAZENÍ - slouží k pochopení čís.řady matematických a logických operací
Ø TŘÍDĚNÍ - rozdělování podle určitého znaku (PET lahve x sklo, peníze…)
Ø SROVNÁVÁNÍ - zjišťujeme odlišné nebo podobné znaky mezi předměty či jevy
Ø ANALÝZA - vratná operace, myšlenkové členění celku na části (viz.dům)
Ø SYNTÉZÁ - z jednotlivých částí uděláme celek (a,sluníčku,pes,se,kočka,slunili,na)
Ø ABSTRAKCE - vyčleňujeme podstatné a obecné vlastnosti, stranou ponecháme nedůležité (svatba - kolik lidí…)
Ø KONKRETIZACE - opak abstrakce, od obecných věcí přecházíme ke konkrétním
Ø INDUKCE - vyvozování obecného závěru na základě jednotlivých faktů.(Tátovi zvýší plat - třeba budu mít vyšší kapesné…)
Ø REDUKCE - Př. Od kamarádky se dozvím, že je mi přítel nevěrný.
Řeč = způsob sdělování myšlenek
- vnitřní - ,,mluvení potichu", slouží k našemu myšlení a sami sobě nemusíme tolik vysvětlovat.
- vnější - mluvená, myšlenky vyjadřujeme někomu jinému, nedorozumění může vzniknout špatnou výslovností či volbou slov.
o obsahová stránka - co? sděluji
o formální stránka - jak? - tón hlasu, styl řeči, projev citů

Výchova mimo vyučování

3. června 2008 v 12:29 | JeNNyS |  Pedagogika, psychologie
Vymezení pojmu:
- probíhá mimo povinné vyučování
- probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny
- je institucionálně zajištěná - CVČ, DDM, ZUŠ…
- uskutečňuje se převážně ve volném čase
- plní funkci: VÝCHOVNOU, VZDĚLÁVACÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ
- často se používá termín pedagogika volného času
Funkce výchovy mimo vyučování:
§ VÝCHOVNÁ - kladen na ni velký důraz, nazákladě praktických činností a zkušeností si mladí lidé vytvářejí názor na život a na svět.
§ ZDRAVOTNÍ - VMV přispívá k usměrňování režimu dne po stránce tělesné i duševní, střídání činností, výživa a životospráva, radost z činnosti.
§ SOCIÁLNÍ - péče o děti zbavuje rodiče do jisté míry starostí v době, kdy mají zaměstnání či jiné povinnosti
- podílí se na utváření soc. vztahů, vyrovnávají se nestejnoměrné materiální podmínky v rodinách (děti se dostanou k tomu co doma nemají),
- volnočas.zařízení přechodně či trvale nahrazují rodinu
Preventivní zaměření:
1) PRIMÁRNÍ: určená celé populaci
2) SEKUNDÁRNÍ: zaměřena na kriminálně rizikové jedince a skupiny s pravděpodobností nositelů závadové činnosti
3) TERCIÁLNÍ: zabránění recidivy u již zasažených negativními jevy
PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ PRO VMV
ŠKOLNÍ DRUŽINY
- práce s mladšími dětmi, co nejpestřejší struktura zájmových činností
ŠKOLNÍ KLUBY
- 2.stupeň ZŠ, na principu dobrovolnosti, - ekonomické obtíže = ruší se
STŘEDISKA PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE (DDM, SZČ)
- realizace specifických zájmových činností pod odborným vedením, pravidelná zájmová činnost, účast pro širokou veřejnost
DOMOVY MLÁDEŽE
- vých.péče, ubytování, strava pro studenty SŠ, kteří mají vzdálené bydliště
DĚTSKÉ DOMOVY
- zařízení ústavní výchovy, mezi volnočas.institucemi má specifické postavení, pro děti od 3 do 18-ti let, o které se rodina nechce či nemůže starat
Součástí jsou i ZÁJMOVÁ VZDĚLÁVÁNÍ: ZUŠ, Jazykové školy, TJ, kulturní zařízení, náboženská společenství…
OBSAH VMV:
1) ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI - k odstranění únavy (procházky, povídání, četba, poslech hudby…)
2) REKREAČNÍ ČINNOSTI - pohybově náročnější aktivity tělovýchovného, sportovního a turistického zaměření nebo manuální práce, pokud možno - provádět venku
3) RELAXAČNÍ Č.
POŽADAVKY NA VÝCHOVU MIMO VYUČOVÁNÍ
Respektování = kvalita výchovného působení
- pedagogické ovlivňování volného času
- požadavek jednoty a specifičnosti vyučování a VMV
- dobrovolnost - dětí na činnostech, pedagog navozuje podmínky a situsce tak, aby děti program přijímaly dobrovolně
- aktivity - podporovat iniciativu, nápaditost a samostatnost
- seberealizace
- požadavek pestrosti, zajímavosti a přitažlivosti
- odpočinkové a rekreační zaměření (regenerace)
- zájmové zaměření - význam zájmových činností, které tvoří nejdůležitější součást obsahu VMV
- požadavek citlivosti a citovosti = vytvářet kladné emocionální zážitky
- orientace na soc.kontakt - každý by měl mít ve skupině své místo, důležitý vztah mezi lidmi
VOLNÝ ČAS
VOLNÝ ČAS
Pod pojem volný čas se zahrnuje:
- ODPOČINEK, REKREACE, ZÁBAVA, ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, DOBROVOLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, DOBROVOLNÁ SPOLEČENSKO-PROSPĚŠNÁ ČINNOST i čas.ztráty s těmito činnostmi spojené.
= opak nutné práce a povinností. Doba, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přináší nám pocit uspokojení a uvolnění.
Děti a mládež:ČINNOSTI, KTERÉ NEPOČÍTÁME DO VOLNÉHO ČASU:
- vyučování a činnosti s ním spojené,
- sebeobsluha
- základní péče o zevnějšek a osobní věci
- jídlo
- spánek
- hygiena
Je žádoucí, aby volný čas byl pedagogicky ovlivňován. Ovlivňování závisí na:
o věku dětí
o mentální a sociální vyspělosti
o charakteru rodiny
Důležité je i prostředí, kde jedinec tráví volný čas.
VOLNÝ ČAS A ŽIVOTNÍ STYL
Způsob využívání volného času = důležitý ukazatel životního stylu.
Životní styl = souhr životních norem, které jedinec prosazuje aktivně (hodnotová orientace, chování, využívání materiálních i sociálních životních podmínek)
Co ovlivňuje volný čas:
SYSTÉM HODNOT - záleží jakou hodnotu volnému času věnujete (práce X volný čas)
MÍRA AKTIVITY - kolik úsilí je ochoten a schopen vynaložit pro splnění svých plánů a tužeb
- lidé co se raději nechají bavit, než aby se bavili sami (1.fotbal hraje, 2. sleduje TV…)
SOCIÁLNÍ INTERAKCE - vztahy s lidmi kolem nás, v jaké společnosti trávíme volný čas (sám X přátelé)
RODINA - dává 1. zkušenost s využíváním volného času - typ rodiny, zájmy rodiny

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V ŘECKU – ATHÉNY

3. června 2008 v 11:58 | JeNNyS |  Pedagogika, psychologie
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V ŘECKU - ATHÉNY
- Antická vzdělanost = vzdělanost starověkých Řeků a Římanů
- nesmírně ovlivnila křesťanskou vzdělanost a vytvořila základ evropského vzdělávání.
- Řecko - tvořeno řadou městských států (Sparta, Athény) s různým typem soc.zřízení.
- Athénský model vých. a vzdělávání byl nároční a komplexní.
- cílem byla tzv.KALOKAGATHIA (=dokonalost tělesná i duševní)
- 2 směry výchovy: Gymnastické
Muzické ( vzdělání ducha)
- Cílem výchovy zůstává hl. příprava zdravých a silných občanů - umí řídit a bránit stát.
Athény - bohaté obchodní centrum - vytvořili se hluboce rozdílné vrstvy obyvatelstva:
§ šlechty - pozemková a peněžní
§ démos - svobodní, nemajetní, podíleli se na volbách
§ otroci - 80%, soukromím majetkem - bezpráví
Solón (6.st.př.K)
- STRUKTURA ŠKOLSTVÍ:
Ø 0 -7 let -výchova v rodině za pomoci chův a otroků
- hry a pravidla slušného chování
Ø 7 - 14 let - elementární stupeň (jen pro chlapce)
- škola gramatistů - číst, psát, počítat
- škola kitharistů - hudba, zpěv, poezie
Ø 14 - 15 let - chodilo se do školy - Palaistra (zápasnická škola, pěstoval se pětiboj)
Ø 15 - 18 let - GYMNASION - základ je pěstovat slušné chování, besedování (s vybranými občany Athén) na vybraná filosofická témata, TV
Ø 18 - 20 let - Efebie (vojenský výcvik)
Ø 20 let - svobodný občan se všemi právy

Další články


Kam dál